Nyhet
09.02.2024

Den elektroniska ansökan om växthusstöd öppnas i Vipu-tjänsten 12.2.2024

Den elektroniska ansökan om växthusstöd öppnas i Vipu-tjänsten 12.2.2024

– Observera att det finns ett driftsavbrott i tjänsten 16-19.2.2024

Egentliga Finlands NTM-central behandlar ansökningarna om växthusstöd i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax.

Ansökan om växthusstöd börjar 12.2.2024 och slutar 5.3.2024 klo 23.59. Växthusstöd kan sökas endast elektroniskt via Vipu-tjänsten. Observera att det finns ett driftsavbrott i tjänsten 16–19.2.2024. Avbrottet hindrar då tillgång till Vipu-tjänsten.

Efter sista ansökningstidpunkten kan stöd sökas endast med blankett 109, som publiceras 6.3.2024 och fås från NTM-centralen. Växthusstöd betalas inte alls, om stödansökan lämnas in till NTM-centralen mer än 7 dagar efter att ansökningstiden har gått ut.

Förutsättningar för växthusstöd

Villkoren för växthusstöd har inte ändrats sedan i fjol. Besittningen av växthus, förutsättningarna för stöd och den stödberättigande arealen bestäms enligt situationen den 15 maj. De växter som berättigar till stöd ska befinna sig på sin slutliga odlingsplats 15.5. En ytterligare förutsättning är att sökanden med en kalenderveckas noggrannhet gör upp en odlingsplan för varje växthus, av vilken framgår odlingssäsongen samt de växter som odlas under den. Växthuset ska under hela odlingssäsongen ha en normal odlingstemperatur i förhållande till både tidpunkten och den odlade växten och det ska beaktas att den varmluftsgenerator som används för uppvärmning ska vara på plats i växthuset under hela odlingssäsongen. För samma areal betalas stödet endast en gång.

Stödberättigade växter

Stöd kan betalas för växthusareal där odlingen består av tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat (arterna Lactuca sativa och Cichorium), bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, gruppväxter och prydnadsväxter som odlas i kruka och är avsedda för inomhusbruk. Inom plantproduktionen berättigar till stöd endast plantproduktion av persilja och bladdill samt sallat för eget växthusodlingsändamål. Stöd beviljas inte för annan plantproduktion.

Odling av örter och kryddor berättigar i regel inte till stöd. Man kan inte ansöka om växthusstöd enbart för amplar. Under vissa förutsättningar kan man ersätta icke-stödduglig areal med amplar.

Frasig huvudsallat (= isbergssallat) berättigar endast till stöd för kort (2–7 mån) odlingssäsong, men frasig bladsallat (= issallat) berättigar också till stöd för lång (över 7 mån) säsong.

Odling av bladdill och persilja genom direktsådd i växthusets markbädd eller i ett växtunderlag som lagts ut på växthusgolvet berättigar i regel endast till stöd för kort (2–7 mån.) odlingssäsong.

Anmälan om ändringar

Om ett växthus övergår i eller utgår ur din besittning efter 5.3.2024, ska du omedelbart underrätta den myndigheten som handlägger stödet om detta med en skriftlig anmälan. Stödet betalas alltid till den som besitter växthuset 15.5.2024.

Andra ändringar som inverkar på stödet ska utan dröjsmål anmälas skriftligen, bl.a. byte av täckmaterial, maskiner som gått sönder, ändringar i växtarter och arealer, förkortad odlingssäsong, flyttning av växthusproduktionen och skördeskada. Vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska du inom 15 arbetsdagar skriftligen anmäla detta till NTM-centralen.

Du kan återta stödansökan genom att skriftligen meddela NTM-centralen om detta innan anmälan om övervakningen görs.

Betalning av växthusstöd

Växthusstöd betalas i två poster. Under våren betalas ett förskott på 90 % av stödet. Resten av stödet betalas ut på hösten.

Växthusstöd beviljas högst till följande belopp:

Stödområde A-B

  • Odlingssäsong 2–7 mån 3,4 euro/m2
  • Odlingssäsong över 7 mån 9,2 euro/m2

Stödområde C

  • Odlingssäsong 2–7 mån 3,5 euro/m2
  • Odlingssäsong över 7 mån 9,4 euro/m2

Kontaktuppgifter i växthusstödsärenden:

Handläggare:

I frågor som gäller användningen av Vipu-tjänsten eller ansökan om stöd kan du kontakta NTM-centralens stödhandläggare.

Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats:

VIPU-TJÄNSTEN

Vipu-tjänsten är en webbtjänst för jordbrukare där du kan fylla i och skicka in en stödansökan eller befullmäktiga en rådgivare att fylla i ansökan för din räkning.

Du behöver användarrättigheter för att kunna logga in i Vipu-tjänsten. Du kan ansöka om och annullera användarrättigheter med Blankett 457. Du kan ansöka om ärendehanteringsrättigheter för en helt ny gårdsbruksenhet med Blankett 456, fyll dessutom i blankett Blankett 101D.

Blanketterna returneras till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Som primär odlare kan du även själv bevilja andra användare behörigheter och dra in dem via fliken Gård à Åtkomsträttigheter i Vipu-tjänsten eller med blankett 457.

Hur loggar man in i Vipu-tjänsten?

I Vipu-tjänsten loggar man in på internetadressen vipu.ruokavirasto.fi.  

Du kommer åt tjänsten genast då din kommuns landsbygdsmyndighet har sparat uppgifterna på blankett 456 i programmet. Vid inloggningen till Vipu-tjänsten används personliga nätbankkoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt personkort.

Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats Vipu-tjänstens anvisningar eller hos NTM-centralens handläggare av växthusstöd (kontaktuppgifter ovan).