Nyhet
14.12.2023

Den snabba spridningen av hönshirs oroar såväl odlarna som myndigheterna

Den snabba spridningen av hönshirs oroar såväl odlarna som myndigheterna

Under sommaren 2023 stötte åkerövervakarna och fröinspektörerna vid NTM-centralen i Egentliga Finland i allt högre grad på hönshirs. Det är fråga om en skadlig främmande art som nu sprider sig snabbt även på åkrar i Egentliga Finland.

Hönshirs har observerats bland annat i samband med NTM-centralens övervakning av frömarknaden i utländska fröblandningar av mångfalds-, landskaps- och viltväxter. Den snabba spridningen och den svåra bekämpningen av hönshirs framkom också i de diskussioner som fördes med odlarna i samband med åkerövervakningarna sommaren 2023.

Utvecklingsexpert Mailis Savela vid jordbruksenheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland berättar att hönshirs nu snabbt blir vanligare i och med klimatförändringen och varma somrar.

– Hönshirs betraktas till och med som ett värre ogräs än flyghavre, eftersom det kan använda 80 procent av markens kvävereserver och störa tillväxten av en odlingsväxt som växer i närheten med kemiska föreningar som det utsöndrar i marken. Hönshirs kan producera upp till 80 000 frön som hålls i jordmånen i flera år på grund av sin grobarhet, berättar Savela.

Kaksi kuvaa rikkakananhirssistä.
Till vänster: Hönshirs i tidig blomningsfas. En ljus rand går mitt i bladet. Bladen har ingen flik. Bild: Kai Alajoki. Till höger: Hönshirsets mognad. Blomningens färg varierar från ljusgrönt till rött och mörkt rödbrunt. Bild: Livsmedelsverket.

Förhindra att hönshirs når skiftet

Man kan förhindra att hönshirs sprider sig till odlingarna genom att hålla maskinerna rena och fundera på arbetsordningen så att hönshirs inte sprids med maskinerna till nya skiften.

– Man bör inte alls använda utländska utsäden. Hönshirs har spridit sig till odlingarna särskilt med utländska landskapsväxtblandningar, så landskapsväxtskiften som redan har såtts ska kontrolleras med tanke på hönshirs. Kom ihåg att det enligt stödvillkoren är förbjudet att använda växtskyddsmedel på mångfaldsväxter under hela kalenderåret, påminner Savela.

Bekämpningen kräver långsiktigt arbete

Metoderna för bekämpning av hönshirs är desamma som för flyghavre. Enstaka växter ska helst rensas för hand och växtavfallet ska bortskaffas genom förbränning eller med det brännbara blandavfallet i en noggrant sluten plastsäck. I samband med rensningen ska man undvika att fröna hamnar på marken. Man ska fortsätta rensa hönshirs långt in på hösten.

– Om hönshirset redan har spridit sig kan växtligheten besprutas med bekämpningsmedel mot flyghavre. Kemisk bekämpning bör göras flera gånger, eftersom hönshirs gror i juni-juli och nya individer gror ännu sent på hösten om vädret tillåter. Effekten av besprutningarna ska kontrolleras och ytterligare rensning är nödvändigt även efter kemiska besprutningar, råder Savela.

Hönshirs bildar lätt stammar som är resistenta mot bekämpningsmedel, så växtskyddsmedlets effektgrupp (verkningsämne) bör variera från år till år.

Det lönar sig att bearbeta marken med måtta, eftersom till exempel lättbearbetning begraver hönshirsets frön till just det optimala groddjupet.

– Direktsådd rekommenderas för skiften med hönshirs, eftersom en del av fröna dör under vintern och fröna har sämre grobarhet på markytan. Under marken kan fröna bevara sin grobarhet i upp till 10 år.

För öppen träda rekommenderas ogräsborstning som mekaniskt lösgör hönshirsets frön från marken. Plantor som lossnat efter borstningen ska plockas bort från skiftet eftersom de lätt rotar sig på nytt. Öppen träda ökar inte fröbanken i marken.

Slåtter av ett skifte med hönshirs kan till och med snabbare sprida fröna på skiftet.

– Efter slåttern fortsätter hönshirset att växa längs marken och det gror allt fler blomstänger. Om du ändå slåttrar skiftet ska du samla upp slåtteravfallet eftersom det kan innehålla blomstänger.

När vintern kommer dör hönshirset i kylan, men en del av fröna förblir grobara hela vintern.

Fundera noga på växtföljden

Man kan även bekämpa hönshirs under växtföljden. Särskilt spannmål som sås på hösten och vallväxtlighet täcker marken effektivt tidigt på våren. Då kan hönshirset som gror senare inte konkurrera om ljuset och växtläget.

Man bör så spannmål med större frömängd och kontrollera växtlighetens täckning. I synnerhet korn bildar tidigt under växtperioden ett tätt växtbestånd som hönshirs inte effektivt kan konkurrera med.

– Även den täckande havren konkurrerar effektivt med hönshirs, men hönshirs kan inte bekämpas kemiskt bland havre, påpekar Savela.

Rågen i sin tur utsöndrar föreningar i marken som kan hindra hönshirset tillväxt. Det rekommenderas att man sår bredbladiga odlingsväxter, såsom potatis, ärter, rybs eller raps, bland vilka det är lätt att bekämpa hönshirs kemiskt. Om ogräsväxtligheten är särskilt svår rekommenderas svartträda, kontinuerliga ogräsborstningar samt besprutningar på skiftet åtminstone i juni, juli och augusti. Bekämpningen ska fortsätta tillräckligt sent in på hösten.

Mer information:

NTM-centralen i Egentliga Finland

Mailis Savela mailis.savela@ely-keskus.fi