Nyhet
30.10.2023

Ekoersättningar börjar betalas ut i november – tydlig minskning i antalet producenter

Ekoersättningar börjar betalas ut i november

– tydlig minskning i antalet producenter

NTM-centralen i Egentliga Finland börjar betala ut ekoersättningar den sista veckan i november. Antalet förbindelser är klart färre än förra året.

Den 4 oktober öppnade Livsmedelsverket funktionen för att hantera ekoförbindelser i stödtillämpningen för NTM-centralerna. Vid NTM-centralen i Egentliga Finland börjar ersättningar betalas ut i november. I Egentliga Finland har ekoförbindelser sökts av 371 sökande så alla får inte nödvändigt sina ersättningar vid samma tidpunkt utan det lönar sig att förbereda sig på en viss väntan.

– I det första skedet betalas ekoersättningen utgående från vad som anmälts i den samlade stödansökan. Om det efter 15.6 har gjorts ändringar som påverkar ekoersättningens belopp, beaktas de vid betalningen av den andra raten som enligt planen betalas i maj 2024, berättar miljöagrolog Teija Nielsen från NTM-centralens ekoteam.

Förvaltningen kommer åt att registrera förändringar i förbindelserna i december då stödtillämpningen uppdateras. Alla förändringar som påverkar betalningen, t.ex. år då förbindelsen upphör och skiftesändringar, korrigeras i förbindelsen efter uppdateringen.

Utsäde som skaffats med allmänt tillstånd kan anmälas på Livsmedelsverkets sidor

När ekoodlare använder sig av det allmänna tillståndet, måste de föra bok över mängderna förökningsmaterial som de har använt och meddela dem till ekoövervakningen. Livsmedelsverket har öppnat en elektronisk kanal på sina sidor där odlare kan meddela om utsäde som använts med allmänt tillstånd under växtperioden 2023. På sidorna finns tre olika anmälningsmöjligheter: trädgårdsväxter, åkerväxter och grundutsäde. Anmälan kan göras på finska eller svenska. I anmälan finns också en meny där den som gör anmälan kan välja sin egen NTM-central. Sina egna anmälningsuppgifter kan man spara eller vidarebefordra via e-post.

Snart behövs ändringar på fjäderfägårdarna

Den nya ekoförordningen (EU) 2018/848 trädde i kraft 1.1.2022 och medförde många ändringar i den ekologiska fjäderfäproduktionen, t.ex. i de krav som ställs på djurstallar och rasthagar. För de ändringar som förordningen kräver utfärdades övergångsperioder av olika längd.

– En del av gårdarna måste vidta åtgärder för vilka övergångstiden går ut 1.1.2025. Det lönar sig att börja planera åtgärderna i god tid så att ändringarna blir klara under nästa år, påminner miljöagrolog Eila Strang.

Före 2025 ska fjäderfägårdarna uppfylla bland annat krav som gäller

  • den sammanlagda längden på in- och utgångshål från inomhusutrymmet till verandan
  • djurtätheten och det minsta utrymmet inomhus
  • täta skiljeväggar, sittpinnar eller upphöjda sittytor.

I fråga om en del av de ändringar som den nya förordningen kräver upphör övergångsperioden först år 2030. Våren 2024 ordnar Fjäderfäförbundet och Livsmedelsverket en utbildning om kraven i ekoförordningen.

Övergångsbestämmelserna gäller endast de fjäderfäbyggnader som har uppförts, renoverats eller tagits i bruk före år 2022.

NTM-centralens ekoteam gjorde en modell till foderproduktionsavtal

Ekoteamet vid NTM-centralen i Egentliga Finland har utarbetat en modell till foderproduktionsavtal som odlare, om de så önskar, kan använda sig av i fortsättningen när de ansöker om ekoförbindelser. För att få ekoersättning ska ekologiska växtodlingsgårdar producera foder till ekologiska djurgårdar på åtminstone 50 procent av sina ekologiska åkrar eller avsalugrödor på åtminstone 30 procent av förbindelsearealen. De foderproducerande gårdarna ingår ett avtal om foderproduktion och -leverans med en ekologisk husdjursgård och lämnar in en kopia av avtalet till NTM-centralen.

– Nu när vi har börjat behandla ekoförbindelserna har det kommit fram att det saknas nödvändiga uppgifter i avtalen om foderproduktion. Med tanke på kommande behov beslöt vi att utarbeta ett modellavtal på båda språken. Det kommer att läggas ut på NTM-centralens webbsidor inom den närmaste framtiden, men vid behov kan vårt ekoteam skicka det per e-post ifall någon vill ha det redan nu, berättar Kai Alajoki, inspektör inom ekoteamet.

Ekoarealen minskar 7 % i Egentliga Finland

Antalet gårdar som i Egentliga Finland har ansökt om ekoförbindelse för den femårsperiod som inleds i år är mindre än tidigare. Den åkerareal som används för ekoodling minskar i landskapet med uppskattningsvis 7 % jämfört med året innan. Enligt de uppgifter vi har idag kommer ett tiotal ekoaktörer inom primärproduktionen att lägga ner sin ekoproduktion.

Europeiska unionen har som mål att andelen ekologisk produktion av all åkerareal som brukas inom unionens område ska vara 25 procent senast 2030. I Egentliga Finland hann andelen åkerareal i ekoproduktion redan stiga till 11 procent, men nu kommer den att sjunka till ca 9,8 procent. Situationen har påverkats av bl.a. marknadsläget och ekoodlarnas åldersstruktur samt de förändringar i stödvillkoren som kom genom EU:s jordbrukspolitiks nya finansieringsperiod 2023–2027.

 

Ytterligare information:

Ekoteamet vid NTM-centralen i Egentliga Finland

Eila Strang, miljöagrolog

Kitty Enberg, inspektör

Teija Nielsen, miljöagrolog

Kai Alajoki, inspektör, svensk service

luomu.varsinais-suomi@ely-keskus.fi eller fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

 

Kom med på ekodagar i S:t Michel!

Den 1–2.11 hålls ekodagar i S:t Michel. Projektet Varsinaista luomua och föreningen Länsi-Suomen Luomu ry ordnar en gemensam transport till S:t Michel från Egentliga Finland. Transporten går onsdag morgon kl. 5.30 från Tuorla och stannar åtminstone i Pemar och Salo. Återfärden den 2.11 från S:t Michel går ca kl. 17 och är framme i Tuorla ca kl. 21.30. Ytterligare information och anmälningsanvisningar finns på adressen maaseutuverkosto.fi