Nyhet
30.01.2024

Landsbygdsområdena är livsviktiga för Europas framtid och för att stärka resiliensen

Landsbygdsområdena är livsviktiga för Europas framtid och för att stärka resiliensen

Kongressen för Leader-grupper som hölls i Bryssel betonade vikten av lokal utveckling och Leader-verksamhetens mervärde. Egentliga Finland representerades av verksamhetsledarna för Varsin Hyvä, Ykkösakseli och Ravakka.

Leader-kongressen för europeiska landsbygdsområden ordnades i Bryssel 18–19.12.2023. I kongressen deltog 800 representanter från 36 medlemsländer och kandidatländer för att diskutera landsbygdsutvecklingens roll i den europeiska politiken. Ett tjugotal personer från Finland deltog i kongressen. Från Egentliga Finland deltog verksamhetsledarna för Varsin Hyvä, Ykkösakseli och Ravakka, Pia Poikonen, Maarit Teuri och Ulla Kallio.

– Under kongressens första dag hölls ett plenum i Europaparlamentet och den andra dagen bestod av verkstäder. Mötet skickade ett tydligt budskap: landsbygdsområdena är berättigade till sin andel i egenskap av mångformiga områden i Europa, vilka för sin del svarar på EU:s största utmaningar. Ordföranden för ELARD, Thibaut Guignard, konstaterade att Leader och lokal utveckling i allmänhet är allt viktigare sätt att föra Europa närmare medborgarna, berättar Pia Poikonen.

Leader-programmet, som bygger på principen nedifrån och upp och på en inkluderande utveckling av landsbygden, inleddes 1991.

– Det är det enda programmet för landsbygdsutveckling som styrs av lokala åtgärder och bygger på försök, finansiering, samarbete, spridning av god praxis och sammanslagning av resurser och nätverk. I anförandena betonades Leaders mervärde och dess inverkan på den nya politiken för landsbygdsutveckling, särskilt inom ramen för den europeiska planen för landsbygdsutveckling, säger Poikonen.

Kongressen ordnades av ELARD (European Leader Association for Rural Development) i samarbete med Europeiska kommissionen, Europeiska regionkommittén samt Europeiska ekonomiska och sociala rådet.

– Som avslutning på den första dagen, efter diskussioner och en enhällig omröstning, lade ELARD fram en resolution om följande principer: Leader-CLLD-rollen (community-led local development) stärks i den europeiska politiken, nya finansieringsmodeller utvecklas, användningen av andra fonder förenklas och planeringen av den kommande Leader-verksamheten inleds nu, så att det finns tid att granska alla förslag.

Eftersom EU-valet hålls i juni skickade kongressen också ett starkt budskap både till kandidaterna i landsbygdsområdena och till EU:s institutioner.

– Det är viktigt att medborgare i alla åldrar känner att demokratin fungerar för dem, att de demokratiska institutionerna är avsedda att tjäna alla så att ingen lämnas utanför, eftersom landsbygdsområdena är livsviktiga för Europas framtid och för att stärka resiliensen i hela EU-området, konstaterade Europeiska kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica.

Pia Poikonen upplevde Leader-kongressen som ett bra tillfälle att nätverka och bekanta sig med andra länders Leader-utvecklare.

– Vi fick en bättre uppfattning om EU:s förvaltningsstrukturer och nyttig bakgrundsinformation om god praxis för Smarta byar. Särskilt givande var diskussionerna med de finländska Leader-gruppernas verksamhetsledare om utmaningarna och möjligheterna med att inleda programperioden på landsbygden, sammanfattar hon.