Nyhet
18.09.2023

Livsmedelsproduktionen i västra Finland tryggar försörjningsberedskapen för hela landet

Livsmedelsproduktionen i västra Finland tryggar försörjningsberedskapen för hela landet

Under åren 2014–2022 använde närings-, trafik- och miljöcentralerna 84 miljoner euro i landsbygdsfinansiering från EU för att stöda utvecklingen av livsmedelskedjan i västra Finland (Södra Österbotten, Österbotten, Satakunta, Birkaland och Egentliga Finland). Dessutom understöddes investeringar inom jordbruket med 426 miljoner euro. Med hjälp av EU:s landsbygdsfinansiering tog livsmedelsproduktionen i västra Finland stora steg framåt under finansieringsperioden 2014–2022. Den finansiering som kanaliserades till livsmedelskedjan har en stor inverkan på ekonomin, exporten, sysselsättningen samt välfärden på området.

– Som område har västra Finland en speciell roll när det gäller att säkra försörjningsberedskapen i hela landet, för landskapen i västra Finland är betydande livsmedelsproducenter.För en fungerande livsmedelskedja är det av största vikt att primärproducenterna är aktiva och investerar. Primärproducenterna producerar råvaror som sedan förädlas av de övriga aktörerna i livsmedelskedjan, berättar utvecklingsansvarig Anne Värilä från NTM-centralen i Birkaland.

EU:s landsbygdsfinansiering gör det möjligt att utveckla livsmedelskedjan

I västra Finland har investeringar inom jordbruket understötts med mer än 400 miljoner euro.Investeringar har också understötts genom räntestödslån.NTM-centralerna på området beviljade 84 miljoner euro i finansiering för utveckling av företagen inom livsmedelskedjan och av livsmedelsbranschen.Finansieringen användes för att främja företags internationalisering och övergång till hållbara energilösningar, utveckla nya produkter och produktionsmetoder samt utvidga samarbetet mellan företagen i livsmedelskedjan.Kompetensen inom branschen höjdes med mångsidig utbildning och informationsförmedling.

– Med hjälp av finansieringen har många företag i livsmedelsbranschen kunnat utveckla nya matinnovationer för marknaden.Bra exempel är Mö Foods havreprodukter som tillverkas i Lochteå och företaget Kyrö Distillery som blivit känt ute i världen, berättar utvecklingsexpert Petri Svanbäck från NTM-centralen i Österbotten.

En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja är ryggraden för den nationella försörjningsberedskapen

Med tanke på den övergripande säkerheten i samhället har livsmedelsproduktionen en speciell roll som för att fungera kräver en mångsidig primärproduktion och en mångsidig förädlande livsmedelsindustri enligt principen från åker till bord.Landskapen i västra Finland har som livsmedelsproducenter en central ställning när det gäller att säkra försörjningsberedskapen för hela landet.På området finns en koncentration av mångsidig och framåtblickande livsmedelsproduktion och -förädling.

I NTM-centralsområden Södra Österbotten, Österbotten, Birkaland, Satakunta och Egentliga Finland finns närmare 20 000 jordbruks- och trädgårdsföretag och drygt 1 000 verksamhetsställen för förädling av livsmedel och drycker.Tillsammans bildar dessa en stor del av den inhemska livsmedelsproduktionen och landskapen i västra Finland kan med fog kallas Finlands matbod.Av allt svinkött som producerades i Finland år 2021 kom mer än 80 % från dessa landskap och gör fjäderfäkött är siffran 90%.Av hela landets skörd av de i växthus för matproduktion odlade grönsakerna kom 95 % från dessa landskap och inom frilandsodlingen var motsvarande tal 65 %. Ungefär hälften av bröd- och foderspannmålen produceras i västra Finland.

– Livsmedelskedjan på vårt område har vilja och potential att växa även i framtiden och samtidigt ta sig an de fenomen som branschen står inför, såsom klimatförändringen, konsumenternas ökande insikter och digitaliseringen.Tillväxten måste garanteras med tillräcklig finansiering även i framtiden, säger utvecklingschef Johanna Mattila från NTM-centralen i Egentliga Finland.

Förutom att trygga försörjningsberedskapen har livsmedelskedjan också en stor inverkan på landskapens välfärd och ekonomi.En arbetsplats inom livsmedelsbranschen leder till att det uppstår tre arbetsplatser på annat håll i samhället.Livsmedelsproduktionen ger Finland också avsevärda exportinkomster, ca 1,8 miljarder euro.Speciellt produkter med hög förädlingsgrad är efterfrågade på den internationella marknaden.

 

Kontaktuppgifter:

Johanna Mattila
Utvecklingschef, NTM-centralen i Egentliga Finland
+358 295 023 092

Petri Svanbäck
Utvecklingsexpert, NTM-centralen i Österbotten
+358 295 028 632

Anne Värilä
Expert på landsbygdsutveckling, NTM-centralen i Birkaland
+358 295 036 048

Hanna Mäkimantila
Utvecklingschef, NTM-centralen i Södra Österbotten
+358 295 027 701

Salme Pihlajamaa
Utvecklingsexpert, NTM-centralen i Satakunta
+358 295 022 012