Nyhet
18.12.2023

Nästan 600 ansökningar har redan inkommit i Egentliga Finland för EU:s landsbygdsfinansieringsperiod 2023–2027!

Nästan 600 ansökningar har redan inkommit i Egentliga Finland för EU:s landsbygdsfinansieringsperiod 2023–2027!

Det första året av den nya finansieringsperioden 2023–2027 för EU:s landsbygdsfinansiering har varit både aktivt och väntande. Det har utförts omfattande aktiverings- och rådgivningsarbete som har lett till många stödansökningar, men beslutsfattandet har till många delar fördröjts i väntan på förnyelserna i Hyrrä-systemet.

Finansieringsperioden för EU:s jordbrukspolitik 2023–2027 inleddes i början av året. Stödansökningar om landsbygdsfinansiering har öppnats så småningom under året, men de sista stödformerna kan tas i bruk först efter årsskiftet.

I Egentliga Finland beviljas landsbygdsfinansiering av NTM-centralen och fem Leader-grupper. Hos NTM-centralen kan man ansöka om stöd för investeringar inom jordbruket, utveckling av små företag på landsbygden och regionala eller interregionala utvecklingsprojekt på landsbygden. Leader-grupperna stöder däremot till exempel små lokala utvecklingsprojekt i sin region samt grundande och utveckling av och investeringar i mikroföretag på landsbygden.

I Egentliga Finland har nästan 600 ansökningar redan lämnats in under de urvalsperioder som avslutats i år. Till exempel görs investeringar inom jordbruket redan nu, men en del av dem som ansökt om projekt- och företagsstöd har varit tvungna att vänta på stödbesluten i flera månader. Fördröjningen av beslutsfattandet beror på förnyelsen av den elektroniska tjänsten för utvecklingsstöd för landsbygden Hyrrä, som har tagit längre tid än väntat.

Exceptionellt mycket stöd har sökts för investeringar inom jordbruket

Sammanlagt 356 investeringsstöd för jordbruket och 34 startstöd för unga jordbrukare har sökts under de urvalsperioder som avslutats i år. Beslutsfattandet inleddes redan på hösten, och nu kan de företag som fått ett positivt stödbeslut redan lämna in ansökningar om utbetalning. Beslut om utbetalning torde dock börja fattas först nästa år.

– Vi ser det som en särskild framgång att antalet ansökningar om startstöd för unga jordbrukare överskred målen för första gången på länge, kommenterar NTM-centralens ledande finansieringsexpert Janita Leppänen.

På grund av jordbrukarnas åldersstruktur finns det ett stort behov av ägarbyten inom jordbruket i Egentliga Finland. Startstödet för unga jordbrukare är avsett för under 41 år gamla nya jordbrukare. Stödet underlättar generationsväxlingar och uppmuntrar nya jordbrukare att börja i branschen.

Beslutsfattandet om företagsstöd har inletts

Ansökan om alla företagsstödformer som ingår i EU:s landsbygdsfinansiering öppnades redan på sommaren i e-tjänsten Hyrrä, men beslutsfattandet kunde inledas först i november och även då bara för en del av stödformerna.

Under de urvalsperioder som avslutats i år har NTM-centralen fått in sammanlagt 32 ansökningar om företagsstöd för landsbygden. Stödbeloppet som ansöktes uppgår till cirka 3 miljoner euro och de totala kostnaderna till 11 miljoner euro. Den urvalsperiod som nu pågår avslutas den 15.1.2024.

Dessutom har sammanlagt 93 ansökningar om företagsstöd för landsbygden inkommit till Leader-grupperna i Egentliga Finland.

De företagare som ansökt om finansiering får beslut i takt med att NTM-centralen hinner behandla dem.

– Det har naturligtvis varit tråkigt för företagen att handläggningen har fördröjts. Vi som handlägger ansökningarna tackar företagarna för deras tålamod. Vi strävar också efter att fatta beslut om företagsstöd som sökts hos Leader-grupperna så snabbt som möjligt, kommenterar ledande företagsexpert Hilkka Halla.

Företagsstöd för landsbygden kan sökas av mikroföretag och små företag på landsbygden. Stöd kan beviljas för etablering och utveckling av företagsverksamhet samt för investeringar. Stöd kan också beviljas för investeringar i medelstora företag som förädlar jordbruksprodukter. Som hjälp för sökandena har NTM-centralen i Egentliga Finland publicerat broschyren Ohjeita maaseudun yritystukien hakijalle 2023–2027.

Beslutsfattandet om projektstöd sköts upp till nästa år

Man har kunnat ansöka om projektstöd för landsbygden hos NTM-centralen sedan sommaren, men beslutsfattandet kan inledas först efter årsskiftet. Under de två första urvalsperioderna har sammanlagt 17 ansökningar inkommit, inklusive interregionala projekt. De totala kostnaderna för de ansökta projekten uppgår till cirka 4,4 miljoner euro, varav det stöd som sökts hos NTM-centralen i Egentliga Finland är cirka 2,5 miljoner euro.

I ansökningarna betonas samarbetsprojekt för utveckling av lantgårdar, samarbetsprojekt för utveckling av tjänsterna och verksamhetsmiljön på landsbygden samt samarbetsåtgärder för att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.

– De projekt som ansökningarna gäller inriktas i hög grad på tyngdpunkterna i Egentliga Finlands landsbygdsutvecklingsplan, det vill säga primärproduktion, livsmedelskedjan samt landsbygds- och skärgårdsturism, berättar Johanna Mattila, utvecklingschef för NTM-centralens landsbygdstjänster.

Leader-stöd söks allt aktivare

Leader-grupperna i Egentliga Finland har redan fått in 149 ansökningar under de urvalsperioder som avslutats i år. 93 av ansökningarna gäller företagsstöd och 56 projektstöd. I synnerhet har antalet ansökningar om företagsstöd ökat tydligt jämfört med tidigare år.

Leader-gruppernas styrelser har redan fattat beslut om ansökningarna, men projekten behöver ännu en bekräftelse från NTM-centralen. Beslutsfattandet om företagsstöd pågår som bäst, men beslut om projektstöd kan fattas först efter årsskiftet.

Egentliga Finland har sammanlagt fem Leader-grupper: Varsin Hyvä i Åboregionen, I samma båt – Samassa veneessä i skärgården, Jokivarsikumppanit i Loimaaregionen och Somero, Ravakka i Nystadsregionen och Satakunta samt Ykkösakseli i Saloregionen och Nyland.

Under finansieringsperioden 2023–2027 har Leader-grupperna sammanlagt cirka 20 miljoner euro till sitt förfogande för lokal utveckling av landsbygden. Den nya finansieringsperioden förde med sig flera nya stödformer som har väckt intresse. Under den här perioden kan man till exempel för första gången söka stöd för försök inom jordbruksverksamhet.