Nyhet
30.01.2024

Svinuppfödare får information om hur man bättre kan återvinna näringsämnen

Svinuppfödare får information om hur man bättre kan återvinna näringsämnen

Näringsåtervinning spelar en viktig roll vid uppfödning av djur, både med tanke på klimat- och vattenskydd. Gödsel som uppkommer vid lantbruk med djurhållning har potential att användas både som råvara vid biogasproduktion och vid tillverkning av gödselmedel. Dessutom kan gödseln under vissa förhållanden som sådant användas som gödselmedel.

För att informera om återvinning av näringsämnen vid svingårdar ordnade NTM-centralen i Egentliga Finland och John Nurminens stiftelses Lantakierrätys-projekt evenemanget ”Förbättring av lönsamheten vid grisproduktion genom utnyttjandet av näringsämnen” för svinuppfödare i Egentliga Finland. Evenemanget ordnades i Vemo, onsdagen den 13 december 2023, i Pirteän Porsas lokaler, var man förutom expertframträdanden också hade möjligheten att beundra några smågrisar. 

Mängden näringsämnen som får spridas på åkrarna regleras av fosforförordningen 

För många svingårdar är det utmanande att hitta tillräckligt med spridningsytor för gödseln som uppkommer på gården. Fosforförordningen, som trädde i kraft under år 2023, minskar ytterligare mängden fosfor som får spridas på åkrarna och gödseln måste därför transporteras längre bort för spridning. Alternativt måste man hitta på nya användningssätt för gödseln. Enligt Jarmo Pirhonen vid ProAgria kommer fosforförordningens regler för användning av fosfor basera sig på växtarten som odlas, på produktivitetsklass, skördenivåkorrigering och fosforutjämning. Sammanfattat kommer den maximala mängden fosfor som får spridas på en åkerenhet utgöras av mängden fosfor lagrad i jorden och växtens beräknade fosforbehov. 

Gödsel- och biogasproduktion utgör en möjlighet för miljöskyddet 

Utöver lagstiftningen kan återvinningen av näringsämnen motiveras med miljöskyddsmål. Till fördelarna med återvinningen av näringsämnen hör, enligt Aino Launto-Tiuttu från MTK Varsinais-Suomi, bland annat en förbättrad effektivitet vid användningen av resurser och material, inbesparingar av kostnader och en förbättrad energieffektivitet. Vid åkerbruk är det viktigt att noggrant planera hur man gödslar och hur man utnyttjar de näringsämnen som finns lagrade i marken. Läckage av näringsämnen från åkrarna kan bland annat förhindras med jordförbättringsmedel, med en mångsidig växtföljd och med varsammare bearbetning av jorden. Ur svingårdarnas synvinkel ökar produktionen av biogas näringsämnenas återvinning och riktandet av näringsämnen till områden var de behövs. Rötresten från biogasanläggningen kan användas direkt som gödselmedel eller vidareförädlas till gödselprodukter vilket underlättar transporten till avlägsna åkrar. Tjänsten KiertoaSuomesta.fi har upprättats för att främja samarbetet mellan djurgårdar och växtproduktionsgårdar vid transporten av gödsel och gödselprodukter. 

Vid informationstillfället berättade Johanna Laakso vid Naturresursinstitutet om forskarnas syn på näringsåtervinningen. Laakso presenterade resultat från flera återvinningsprojekt enligt vilka lagstiftningen verkar fungera och metoderna för behandlingen av gödseln ser ut att vara effektiva. Forskningen har visat att när man inom fosforförordningens ramar gödslar med gödsel så minskar fosforhalten i åkrarna, vilket är bra för vattenskyddet. Nyttjandet av gödselns näringsämnen genom separation och sedimentering spelar därför en viktig roll, speciellt inom områden med mycket djurhushållning. 

Ett exempel på hantering av gödsel var Timo Heikkiläs presentation om återvinning av näringsämnen på Heikkiläs gård. Gödselfosfor från gården transporteras till områden utanför Skärgårdshavets avrinningsområde, vilket minskar mängden näringsämnen som läcker ut i havet. Fosforn fälls ut ur gödseln genom gravitation och massan torkas därefter av sol och vind, vilket gör fosforn torrare och lättare att transportera. Den vätska som separerats från gödseln sprids däremot på åkrarna i närliggande områden genom ett rörsystem. 

Hur kan en svingård komma igång med sin näringsåtervinning? 

Det går att ansöka om investeringsstöd för att främja återvinningen av näringsämnen. Under informationstillfället presenterade Markku Äijälä från NTM-centralen i Egentliga Finland villkoren för investeringsstödet. Enligt Äijälä kan investeringsstödet beviljas till exempel vid projekt för att effektivisera användningen av näringsämnen. Det går att söka stöd för bland annat separationsutrustning, energiproduktion och förbättring av energieffektiviteten. 

Egentliga Finlands svingårdar kan också få hjälp med återvinning av näringsämnen och transporten av gödsel genom stöd från John Nurminens Stiftelses Gödselåtervinningsprojekt. Syftet med projektet är att överföra näringsämnen från gödsel, speciellt fosfor, från områden med näringsöverskott till områden med låga halter av näringsämnen för effektivare växtproduktion. Projektledare Henri Nikkonen informerar att man söker nya svingårdar för att delta i projektet.