Nyhet
22.06.2023

Utbildningsprogrammet Suksee stöder unga jordbruksföretagares kompetens och välmående

Utbildningsprogrammet Suksee stöder unga jordbruksföretagares kompetens och välmående

Avsikten med MTK Keski-Pohjanmaas projekt Suksee är att stärka livsmedelsproduktionens framtid genom att erbjuda utbildning till unga jordbruksföretagare och personer som är intresserade av jordbruksbranschen. För att uppnå målet stöder man på många olika sätt unga jordbruksföretagares välmående och kompetens och ökar kännedomen om generationsväxlingsprocessen. Erfarenheter och undersökningar visar att det på MTK Keski-Pohjanmaas verksamhetsområde har funnits ett klart behov av information om generationsväxlingar. Suksees uppgift är att svara på detta behov, för kännedom om generationsväxlingar gynnar en lyckad process i hög grad.

Projektet har via NTM-centralerna i Österbotten och Norra Österbotten fått stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Målet är landsbygdens kraft och en lockande bransch 

På lång sikt strävar Suksee efter att öka antalet lyckade generationsväxlingar och andra ägarbyten på gårdarna samt öka antalet lönsamma jordbruksföretag, landsbygdens livskraft och försörjningsberedskapen. De är viktiga teman eftersom strukturomvandlingen leder till att antalet jordbruk ständigt minskar i Finland. I framtiden kommer jordbrukens funktionsförmåga emellertid att vara av allt större betydelse för Finlands försörjningsberedskap och självförsörjning.

Suksee vill också göra jordbruksbranschen mer lockande. Unga jordbruksföretagares kompetens utmanas inte bara av generationsväxlingar utan också av den låga lönsamheten inom jordbruksbranschen, den snabbt föränderliga omvärlden, behovet av stora investeringar och samhälleliga fenomen. En företagares välmående och arbetshälsa kan lida, om företagsverksamheten medför mycket brådska och stress. Goda sociala och yrkesrelaterade nätverk främjar välmåendet och informationsutbytet mellan företagare och därför hjälper projektet också unga att skapa sig nätverk.

Projektet har kommit igång snabbt

Suksee-projektet startade i slutet av 2022 och pågår till utgången av 2024. Projektanställda Hanna Mäki-Asiala är nöjd med projektets start.

– Utbildningsprojektet Suksee fick en flygande start på våren. Redan under våren har projektet ordnat utbildningsdagar, webbinarier och företagsbesök. Speciellt företagsbesöken och företagares anföranden på utbildningsdagar och webbinarier har av deltagarna upplevts som givande, lärorika och motiverande för den egna verksamheten. Också nätverkande har varit en viktig del under dagarna. På utbildningsdagarna och webbinarierna har vi behandlat teman som gäller generationsväxling, ledarskap, välmående och marknadskunnande, berättar Mäki-Asiala.

I huvudsak går Suksees verksamhet alltså ut på att ordna mångsidig utbildning, publicera utbildningsmaterial och kommunicera interaktivt via flera olika kanaler. Även olika slags exkursioner är en del av projektets verksamhet.

– Under sommaren kommer projektet att göra en exkursion till jordbruksutställningen Okra och projektet kommer också att släppa en podcast-serie där vi tar oss an projektets olika teman tillsammans med företagare och olika sakkunniga i branschen, berättar Mäki-Asiala.