Projekt
Utvecklingsprojekt - 65171

AKTIVOINTIHANKE MAASEUDUN MIKRO- JA PIENYRITYSTEN HALLITUSTYÖSKENTELYN KEHITTÄMISEKSI.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ry

01.03.2018 - 25.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella tähdätään eteläpohjalaisten pk-yritysten hallitustyöskentelyn systemaattiseen kehittämiseen, koska alueemme suotuisan kehityksen ja kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan lisää kasvavia, kilpailukykyisiä sekä kansainvälistymiseen kykeneviä pk-yrityksiä Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen menestykselle. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa sekä myös monien case-tapausten avulla. Kauppakamarit ovat jo pitkään panostaneet hallitustyön kehittämiseen järjestämällä HHJ-kursseja (Hyväksytty hallituksen jäsen) sekä niihin liittyviä alumniseminaareja sekä olleet käynnistämässä alueellista Hallituspartnerit - toimintaa. Kehityksen "pullonkaulaksi" on muodostunut pk-yrittäjien tietynlainen arkuus liikkeellelähdössä. Ei ehkä osata arvioida sitä, mitä toimiva hallitus toisi yritykseen. Toisaalta yrittäjä saattaa myös syyttä pelätä oman asemansa muuttumista. Parhaimmillaan tehokkaan hallituksen anti pk-yritykselle on - tukea yrityksen omistajia ja johtoa strategisissa valinnoissa sekä päättää omistajapolitiikan mukaisesta päämäärästä ja siihen johtavasta strategiasta. - kantaa vastuu siitä, että yrityksen toiminta kaikilta osin kulkee valittuun suuntaan - tarjota asiantuntemusta yrityksen kohdatessa keskeisiä muutostilanteita kuten toiminnan laajentuminen, kansainvälistyminen, omistuspohjan muutokset, sukupolvenvaihdokset, yritysostot, liittoutumiset - laajentaa ja monipuolistaa yrityksen johdon ja omistajien kykyä arvioida yrityksen tulevaisuuden muutostekijöitä ja niiden mukanaan tuomia uhkia, mahdollisuuksia, rajoitteita ja riskejä. Tehokkaasti toimiva hallitus tuottaa yritykselle aitoa lisäarvoa ja parantaa merkittävästi sen kilpailukykyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. / https://www.hallituspartnerit.fi/hallitustyo/ Hankkeessa järjestetään alueen yrityksille aidon ja systemaattisen hallitustyön aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviä tiedotustilaisuuksia ja neuvontaa..

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

65171

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

25.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner