Hanke
Utvecklingsprojekt - 65919

ARVO-TUHKA: Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2018 - 20.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

ARVO-TUHKA - Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut -hanke tuottaa tietoa ja osaamista uuden valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisista mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakennustoiminnassa ja edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeen maakunnassa. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään mm. työpajoja, joissa välitetään tietoa uuden lainsäädännön mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakentamisessa. Lisäksi kartoitetaan Päijät-Hämeen alueen tuhkan hyödyntämisen arvoketjujen toimijat ja pilotoidaan konkreettisesti uusia tuhkan maarakenteita maaseudun metsä- ja yksityisteissä sekä kuntien tierakenteissa, joissa järjestetään myös demonstraatiotilaisuuksia. Hankkeessa kehitetään teknillis-taloudellista kannattavia arvoketjua uu-sien tuhkarakenteiden toteuttamiseen ja arvioidaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetun tiedon ansiosta tuhkan hyötykäyttö nousee, ja tuhkaa osataan hyödyntää Päijät-Hämeen alueella täysin uudenlaisissa maarakennuskohteissa. Lisäksi tuhkan hyötykäytön kustannustehokkuus kasvaa uusien ratkaisujen (mm. maarakenne, tuhkan puhdistus) ja kehitettyjen toimitusketjujen vuoksi. Hankkeen tuloksina kohderyhmällä on käytössään mm. helposti ymmärrettävää tietoa tuhkan hyödyntämisestä maarakentamisessa, avoin rekisteri alueen tuhkan hyödyntämisen arvoketjujen toimijoista ja pilot-kohteiden demonstraatiotilaisuuksista saadut käytännönkokemukset. Hanke tuottaa myös useita julkaisuja. Hanke edistää Päijät-Hämeessä olemassa olevien maaseudun ja metsäsektorin pk-yritysten, kuten kuljetus- ja maarakennusyrittäjien, liiketoimintaa ja tuottaa alueen tuhkan tuottajille kustannussäästöjä. Lisäksi hankkeen tulokset edistävät uuden pk-liiketoiminnan muodostumista alueelle. Hanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta, koska se yhteistyön ja tietopohjan vahvistumisen myötä luo edellytyksiä uusien liiketoiminta-alueiden ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittymiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

65919

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

20.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Ny affärsverksamhet
avfall
produktutveckling
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt