Projekt
Utvecklingsprojekt - 277963

BePS – Biotalouden edistäminen Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla

ProAgria Etelä-Suomi ry

- 30.01.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla on lähivuosien aikana panostettava alkutuotannon kestävyyden ja kannattavuuden parantamiseen. Kestävyyden kehittämiseen ohjaavat ilmastonmuutoksen aiheuttamat globaalit haasteet, ja kannattavuuden parantamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä aluekehityksen että huoltovarmuuden turvaamiseksi. Maatilojen uusiutuvan energian tuotannolla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää bio- ja kiertotaloutta. Biokaasun avulla on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa maaseudulle, parantaa alkutuotannon kannattavuutta ja pienentää kansallista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Hankkeella on kaksi päätavoitetta, joista toinen on maatilojen ja maatilasidonnaisten yritysten valmiuksien parantaminen ja käytännön toteutusten tukeminen uusiutuvan energian tuotannossa ja markkinoille saattamisessa. Toisena tavoitteena on kotimaisen energian tuotannon edistäminen siten, että maatiloille syntyy ansaintaa, eikä niille jää ainoastaan raaka-aineen tuottajan rooli. Hankkeen toimenpiteitä ovat maatilojen energian tuotannon aktivointi ja siihen liittyvät tarkentavat selvitykset sekä toteuttavuustutkimukset. Hankkeessa selvitetään biokaasutuotannon tekniikan ja logistiikan optimointi- ja sopimusmallit sekä bioenergian tuotanto- ja ostopotentiaali hankealueella. Oleellinen osa hanketta on tiedotus ja viestintä, joka kohdentuu hankkeen aikana hyviksi todettuihin toimintamalleihin, tekniseen kehitykseen sekä poliittiseen ohjaukseen. Hankkeen tuloksena kohderyhmän bioenergian ja -kaasuntuotantoon liittyvä tietotaso paranee, maatilapohjaisen biokaasuntuotannon ja markkinoiden kohtaamisongelma poistuu, uusien biokaasulaitosten investointipäätökset mahdollistuvat, biokaasutuotannon kannattavuus paranee sekä syntyy uudenlaista energiayrittäjyystoimintaa. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2024-31.1.2026. Hanketta toteuttavat ProAgria Etelä-Suomi sekä tuensiirtosopimuksella ProAgria Länsi-Suomi Pirkanmaan ja Satakunnan ELY-keskusten alueilla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277963

Slutdatum

30.01.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner