Hanke
Utvecklingsprojekt - 196133

Biokaasua pelloilta

MTK-Leppävirta ry

06.03.2022 - 30.01.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään, löytyykö hankealueelta riittävästi peltobiomassan tuottamiseen sitoutuneita viljelijöitä tuottamaan peltobiomassaa suunnitellun biokaasulaitoksen tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa kootaan tietoa peltobiokaasun tuotantoketjun yksityiskohdista kaasuntuotannon, kannattavuuden ja toiminnan kestävyyden osalta.Hankkeen tavoitteena on osaltaan varmistaa laitosinvestoinnin toteutuminen Leppävirran Riikinnevalle. Keskeistä investointipäätökselle on peltobiomassan saatavuus sekä tuotantoon tulevan biomassan että tuotannosta lannoitteeksi palautuvan mädätteen tuotannon ja logistiikan ratkaisut taloudellisen ja kestävyyden osalta tarkasteltuna.Euroopan Unionin uusiutuvan energian direktiivi (RED II) sisältää sitovat EU-tason kestävyyskriteerit biomassoille, joita käytetään energian tuotantoon. Tämän vuoksi peltobiomassan tuotannon ilmastopäästöt vaikuttavat merkittävästi tuotetun biokaasun arvoon veroluokan ja polttonesteiden sekoitevelvoitteen kautta. Hankkeessa selvitetään alueen peltojen soveltuvuutta peltobiomassan tuotantoon kestävyyskriteereitä tarkastellen. Hankkeen tuloksista hyötyvät kaikki hankealueen maatilat, joilla on vajaakäytössä olevaa peltoalaa. Myös tehokkaassa ruoantuotannossa olevalle peltoalalle hanke tarjoaa hyötyjä viljelykiertoon kuuluvan nurmen paremman hyödyntämisen muodossa. Peltobioenergian markkina on täysin uusi ala maamme maataloustuotannossa, joten hankkeen tuloksista on hyötyä myös valtakunnallisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

196133

Aloituspäivämäärä

06.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.01.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
bioenergi
energieffektivitet
logistik
nätverk
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt