Projekt
Utvecklingsprojekt - 11305

Biokaasutuotannon analyysipalvelut ja taloudelliset tuotantomallit Kainuussa / BITES 1: Analyysimenetelmien kehitys, liiketoimintamallit ja kilpailukyky

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2016 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

BITES-hankkeiden tavoitteena on edistää maatilakokoluokan biokaasutuotan-non lisääntymistä Kainuussa laajemman raaka-ainepohjan, prosessiosaamisen ja -optimoinnin avulla, edistää biokaasualan liiketoimintamallien kehittymistä Kainuussa, edistää biokaasutuotannon palveluliiketoiminnan kehittymistä Kai-nuussa keskittyen erityyppisten biokaasureaktorien analytiikkaan ja tuottaa ja tuoda alueelle uutta tietoa biokaasuprosessin toiminnasta ja optimoinnista. Hankkeella parannetaan tiedonjakoa hankkeen alueellisten sidosryhmien ja kansainvälisten toimijoiden välillä, tuodaan esiin Kainuun alueen erityisosaa-minen myös muilla alueilla ja edistetään alueen yritysten liiketoiminnan laa-jentumista. Osahanke BITES 1: Analyysimenetelmien kehitys, liiketoimintamallit ja kil-pailukyky: Analytiikan kehittäminen biokaasuprosessin toiminnan seuraami-seen, teknis-taloudellinen selvitys maatilakokoluokan biokaasun tuotantolaitos-ten raaka-ainepohjan laajentamisesta ja liiketoimintamalleista ja aluetalouden näkökulmista. Hanke toteutetaan kehittämishankkeena, jonka vastuullinen to-teuttaja on Measurepolis Development Oy. Osatoteuttajana menetelmäkehityk-sessä on CEMIS-Oulu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

11305

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner