Hanke
Utvecklingsprojekt - 49352

BIOTERMINAALIT – RATKAISU METSÄBIOTALOUDEN LOGISTIIKKAHAASTEISIIN UUDELLAMAALLA

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.06.2017 - 01.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Toteutetaan kehittämishanke terminaalitoiminannan kehittämiseksi Uudellamalla. Uudellamaalla tavoitellaan merkittävää metsäenergian käytön lisäämistä vuoteen 2020 menessä. Uudenmaan maakunnassa on selkeästi alihyödynnettyä metsätalousaluetta, joita voitaisiin käytön osalta merkittävästi tehostaa kestävän metsien monikäytön mahdollistamissa rajoissa. Tärkeä seikka tavoiteltaessa metsien käytön tehostamista Uudenmaan metsäohjelmassa määritellylle tasolle on pyrkiä varmistamaan kaikkien puutavaralajien optimaaliset logistiset yhteydet niin metsäenergiakuljetusten kuin teollisuuden ainespuukuljetuksien osalta sijuvasti käyttöpaikoille kilpailukykyisyys säilyttäen. Mikäli anespuun ja metsänergian erilaiset materiaalivirrat voidan niveltää kaukokuljetukseen ja ratkoa kuljetukseen liittyviä logistisia haasteita pystymme yhteistyössä toimialan yrittäjien, kaavoittajien ja metsäalan toimijoiden osalta yhdessä kasvattaa toimintaa näillä osa-alueilla. Lisääntyvä toimeliaisuus on kytköksessä metsätoimialan hyvinvointiin ja kasvun mahdollistamiseen josta hyötyvät myös alueellinen yrittäjyys ja erityisesti energiatoimiala. Mahdollistamme myös omalta osaltamme fossiilisten tuottipolttoaineiden korvaamista kotimaisilla kestävän kriteerien mukaisesti tuotetuilla metsäpolttoaineilla. Hankkeessa työskentelevät projektiasiantuntijat ja -päällikkö tutustuvat Etelä-Ruotsin terminaali -ja logistiikkaratkaisuihin hankkeen aikana ja tuovat tietoa hankkeessa sovellettavaksi Uudellamaalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49352

Aloituspäivämäärä

01.06.2017

Loppumispäivämäärä

01.11.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Skogsenergi
bioenergi
hållbar användning av skog
logistik
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt