Projekt
Utvecklingsprojekt - 15819

CREbio

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2016 - 24.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets målsättning är att öka regionens energieffektivitet och miljötänkande, detta sker bland annat genom att öka kunskapen hos företag, gårdsbruk, föreningar och privatpersoner. Genom att arrangera informationsmöten på byanivå med speciell betoning på perifera områden vill projektet öka kunskapsnivån inom hela landskapet Österbotten. Kunskapslyftet omfattar information om de vanligaste förnybara energikällorna såsom solenergi, vindenergi, geoenergi, samt bioenergi baserad på skogs- och åkergrödor såsom skogsflis, träpellet, ved, halm samt andra förnybara biprodukter som härstammar från primärproduktion och dess förädlingsprocesser. Projektets utvecklingsåtgärder för nya tekniska tillämpningar riktar sig speciellt till spannmålsodlare och växthusodlare där man speciellt avser att finna kostnadseffektiva lösningar där man delvis kan använda befintlig teknik för att minska investeringstrycket. Speciellt belyses möjligheterna att konvertera befintliga oljepannor med träförgasningsaggregat och gasbrännare enligt en ny modell som är under utveckling i Finland. För att öka kunnandet och samarbetet hos regionens företag inom förnybar bioenergi ordnar projektet årligen en så kallad "networking day" med målsättningen att den efter projektets avslutande kan integreras med det årligen återkommande "Energy week" som ordnas i Vasa. För att bemöta de nya utsläppskrav som införs på biovärmecentraler i storleksklassen >1 MW ordnar projektet information om de nya kraven samt vilka åtgärder som bör vidtagas på gamla värmeanläggningar för att deras utsläpp i framtiden motsvarar utfärdade krav.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15819

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

24.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner