Hanke
Utvecklingsprojekt - 125984

Digiboxen – kulturarv tillgängligt för alla

Närpes Hembygdsförening r.f.

31.10.2020 - 12.04.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet kommer att arbeta med att kontextualisera och tillgängliggöra digitala kulturarv, genom att kartlägga vad en förening bör göra för att innehållet i deras interaktiva kommunikation skall vara tillgängligt för personer med begränsade kognitiva förmågor. Projektet kommer att arbeta med att bygga upp ett nordiskt samarbete när det gäller att tillgängliggöra digital kultur. Tanken är inte att marknadsföra evenemang eller att göra nya hemsidor där verksamheten uttrycks, utan syftet är att göra det lättare för människor med specialbehov att kunna navigera i befintligt interaktivt material. Utöka tillgänglighet för föreningens hela innehåll på nätet för människor med speciella kognitiva behov. Hur vänder sig föreningar digitalt till personer med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn, nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet samt nedsatt röst- och talfunktion? Lagen om offentlighet säger att en hemsida ska vara tillgänglig. Men vad specifikt gör en sida tillgänglig? Hur bör språket vara, och vilka krav ställs på grafiken? Kräver hemsidan möjlighet till ljudsyntax? I så fall, var får man information om detta? En manual om de här frågorna kommer att vara till stor hjälp för många föreningar. Projektet arbetar med att tillgänglighetsprinciperna inte enbart ska vara vägledande för större aktörer, som statliga institutioner och skolor, utan även för de mindre aktörerna som hembygdsföreningar, konstgrupper, ungdomsföreningar, byföreningar, och andra viktiga aktörer som idag verkar som viktiga kulturproducenter i samhället. Sådana aktörer behöver en speciell hänsyn när det gäller förståelse av vilka krav man kan lägga på mindre ideella organisationer. För att tillgängligheten ska ha förutsättning att tillämpas behövs praktisk vägledning och konkreta förslag på hur man ska kunna uppnå digital tillgänglighet med små resurser. Vi kommer kartlägga nuvarande behov och utarbeta en manual som kan fungera som hjälp för föreningar att nå större tillgänglighet och möta detta behov.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

125984

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

12.04.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt