Hanke
Utvecklingsprojekt - 84311

Elämyksiä maaseudulta

Turku Science Park Oy Ab

28.02.2019 - 08.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elämyksiä maaseudulta -hankkeen kohderyhmänä ovat Turun seudun mikroyritykset. Tavoitteena on matkailuyritysten välisen yhteistyön ja tuotetarjonnan kehittäminen sekä osaamistason nostaminen. Hanke auttaa yrityksiä tuotteistamaan kärkiteemojen mukaisia, kohderyhmille soveltuvia matkailutuotteita, lisäämään yhteistyötä, oppimista ja tiedon jakamista sekä tukee ympärivuotisuutta, sesonkien pidentymistä ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Hankkeessa kartoitetaan yritysten kehittämis- ja osaamistarpeet sähköisen kyselyn ja syvähaastattelujen avulla, minkä pohjalta toimenpiteet kohdistetaan kohderyhmän tarpeita vastaaviksi. Hankkeessa tuotteistetaan omatoimimatkailutuotteita seudun kärkikohteisiin, järjestetään yrityksille kehittämistarpeiden ja kärkiteemojen (esim. pyöräily, luonto, lähiruoka) aiheista tuotteistamis- ja kansainvälistymisvalmennuksia sekä tuotekorttityöpajoja. Tuotteistamisessa panostetaan sesongin pidentämiseen, ympärivuotisten tuotteiden kehittämiseen sekä takuulähtötuotteiden syntymiseen. Seudun tuotetarjonta kootaan viikko-ohjelmaan, tuotemanuaaliin, matkanjärjestäjäesitteeseen ja omatoimituotteet opastusmateriaaliin. Hankkeessa luodaan toimintamalli yritysten väliselle yhteistyölle ja verkostomaiselle toiminnalle sekä edesautetaan uudenlaisten digitaalisten yhteistyö- ja myyntialustojen käyttöönottoa yrityksissä järjestämällä koulutuksia niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja käytöstä. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia ja työpajoja, joissa vertaisoppimisen ja valmentajien avulla kartutetaan osaamista liiketoiminnan, kestävän matkailun toimintamallien ja palvelun laadun kehittämisessä sekä digitaalisten myynti- ja jakelukanavien valinnassa. Hankkeessa selvitetään lähialueilta ns. best practice -kohteet, joissa yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä ja hyödyntävät digitaalisia yhteistyö- ja myyntialustoja, sekä järjestetään yksi ulkomaan ja vähintään yksi kotimaan benchmarking-matka kartoituksessa tunnistetuille alueille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84311

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

08.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt