Projekt
Utvecklingsprojekt - 185871

ENTREPRENÖRSKAP, HÄLSA OCH VÄLFÄRD

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.05.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet Entreprenörskap, hälsa och välfärd strävar efter att stöda nya företagare att utveckla företagsidéer och entreprenörskap som främjar hälsa och välfärd, samt att etablera nya företag på landsbygd och i skärgård. Projektet är ett pilotprojekt som i främsta rummet riktar sig till företagsintresserade personer med en grundexamen inom social- och hälsovårdsområdet och företagsekonomi. Målet är att deltagarna under pilotprojektets lopp etablerar nya företag som betjänar kunder/klienter och patienter inom social- och hälsovårdsområdet på landsbygden och i skärgården. Företagen kan rikta sig antingen till serviceanvändarna som köpare av tjänster eller till den offentliga sektorn som köpare av lagstadgad service. I dagens läge är utbudet av service och tjänster inom social- och hälsovårdsområdet på landsbygden och i skärgården tillgodosett framför allt medelst den offentliga sektorns service och tjänsteproduktion. Flera studier och framtidsscenarier lyfter dock fram behovet av att utveckla service- och tjänsteutbudet för att svara mot framtidens behov. I dagens läge är serviceutbudet särskilt inom hälsa och välfärd ganska begränsat på landsbygd, i skärgård och glesbygd. Social- och hälsovårdssektorn är även den sektor som år 2018 sysselsatte minst antal företagare enligt den branschindelning Statistikcentralen följer. I strävan efter att skapa ett större utbud av företag och serviceproducenter inom social- och hälsovård bör kunskap inom företagsamhet och entreprenörskap utvecklas, liksom det interdisciplinära samarbetet mellan social- och hälsovårdsområdets aktörer och privata och tredje sektorns aktörer. Projektets mål är att bidra till att föda nya företagsidéer, lyfta fram goda exempel och visa att det är möjligt för professionella inom hälsa och välfärd att vara företagare på landsbygd och i skärgård.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

185871

Startdatum

01.05.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner