Projekt
Utvecklingsprojekt - 10148

Greppa Marknaden – marknadskunskap, samarbete och nytänkande för en lönsam växtodling

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

18.06.2015 - 16.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet har fem delområden som alla befrämjar marknadskunnande, samarbete och nytänkande för en lönsammare växtodling. 1) Ökad marknadskännedom. Växtodlare träffas regelbundet för att lära sig om marknaden och lära sig att bli en bra försäljare. o seminarier och studiebesök o seminarium för odlare på Västankvarn fältdagar 2) Utvecklandet av en nytt redskap som hjälp för gårdens beslutsfattande kring spannmålsförsäljning. o Utarbeta ett verktyg för att underlätta säljbeslut för odlare. o Test/finslipa verktyget på pilotgårdar inom greppa marknaden- projektet. o Verktyget kunde ta i beaktande/behandla följande saker: historiskt marknadspris, dagspris, terminpris, futurpris, basis, lagring, targetprice. Det finns ett stort behov av ett sådant verktyg som skulle underlätta säljbeslutet på våra gårdar. Inom projektet har man för avsikt att utarbeta och testa ett sådant verktyg. 3) Fältträffar ordnas var man lär sig om nya sorter, odlingsmetoder och behovsanpassat växtskydd o Regelbundna besök till försöksodlingarna på Västankvarn och Stor-Sarvlaks o Genom fältvandringar på praktiska odlingar som dras av rådgivare 4) Befrämjande av spannmålsexporten och ökat samarbete mellan odlare o utreda exportefterfrågan för olika spannmålsslag och sorter och vilka är de potentiella exportländerna o öka intresset för spannmålsexport genom att arrangera besök till exporthamnarna och visa hur exporten fungerar i praktiken o genomföra olika typer av pilotprojekt i odlarnas egen regi eller i samarbete med andra aktörer för att utveckla gamla (fartygsexport) och nya (containerexport) metoder för att effektivera exporten o skapa en modell för odlarägda anskaffnings- och försäljningsföretag utgående från erfarenheterna t ex inom A- spannmål 5) Exkursion och marknadskurs i Frankrike, Paris o För att ytterligare fördjupa jordbrukarnas kunskaper och marknadskännedom ordnas en kurs i Frankrike, Paris. Kursen ordnas av Agritel Paris hösten 2016.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10148

Startdatum

18.06.2015

Slutdatum

16.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner