Projekt
Utvecklingsprojekt - 145264

Guide -Tiedolla kestävää matkailua

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.11.2020 - 26.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tiedolla johtaminen ohjaa matkailuliiketoimintaa. Etelä-Pohjanmaalla on tiedostettu tarve matkailun vaikuttavuuden todentamiseen ja sitä varten tulisi määritellä millä mittareilla alaa kuvataan ja seurataan. Suomen matkailua halutaan kehittää ja kasvattaa kestävästi. Tätä tavoitetta varten Visit Finland on laatinut matkailun kestävyyden mittarit, jotka olisi otettava käyttöön vertailutiedon saamiseksi ja kansallisessa kehittämisvauhdissa mukana pysymiseksi myös Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeella halutaan varmistaa uuden maakunnan matkailustrategian käyttöönottaminen ja tehdä tarvittavat tarkistukset koronakriisin vaikutusten osalta. Lisäksi kannustetaan kasvuhaluisia yrityksiä hakemaan yritysryhmähankkeita ja tuetaan suunnitteluprosessissa. Päätavoitteena on vahvistaa matkailualan toimintaympäristöä tuottamalla tietoa päätöksenteon tueksi ja elinkeinon kehittämiseksi. Lisäksi tavoitteena on edistää matkailustrategian käyttöönottamista kaikkien matkailutoimijoiden osalta ja vahvistaa Matkailufoorumin toimintaa ja roolia alueellisena tiedon kerääjänä ja välittäjänä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada parempi kokonaiskäsitys matkailun alueellisista vaikutuksista, kestävyyden toteutumisesta ja tehtyjen toimenpiteiden tehokkuudesta. Hankkeessa toteutetaan neljä työpakettia. Työpakettien tuloksena syntyy selvitys käyttökelpoisista mittareista matkailutoimialalle sekä yhteinen tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelma. Lisäksi ymmärrys matkailustrategian merkityksestä toimijoiden keskuudessa lisääntyy, strategian aikataulutetut toimenpide-ehdotukset käynnistyvät ja määrälliset tavoitteet tarkistetaan. Tuloksena syntyy myös Etelä-Pohjanmaan tulo- ja työllisyysselvitys vuodesta 2020. Yritysten yhteistyö lisääntyy ja liiketoimintavalmiudet parantuvat. Tietoisuus matkailualan merkityksestä ja vaikuttavuudesta matkailutoimialan sisällä ja sidosryhmissä kasvaa sekä koko alueen matkailuelinkeino kehittyy ja vetovoima kasvaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145264

Startdatum

30.11.2020

Slutdatum

26.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner