Projekt
Utvecklingsprojekt - 92868

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

01.05.2019 - 19.04.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen päätavoitteena on tukea ikäihmisten laadukasta kotona asumista tutussa elinympäristössä ja heidän osallisuuden tunteensa vahvistumista. Tämä toteutetaan kolmen osatavoitteen avulla: 1) Maaseudulla asuvien yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien ikäihmisien tavoittaminen, 2) Yksinäisyyttä kokevien ikäihmisien ohjautuvat heitä kiinnostavien jo olemassa olevien tai käynnistyvien toimintojen ja harrastusten pariin heidän yksilöllisten tarpeittensa mukaan ja 3) Tavoitteellinen, ikäihmisten hyvinvointia edistävää yhteistyö ikäihmisten itsensä, heidän sukulaistensa ja ystäviensä sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välille vahvistuu. Hankkeen kohderyhminä ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseudulla asuvat ikääntyvät ihmiset, jotka kokevat yksinäisyyttä ja osattomuutta sekä vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt ja kolmannen sektorin toimijat. Hyödynsaajina ovat yhteistyössä mukana olevat ikäihmiset, heidän omaisensa ja maaseudulla toimivat palveluyrittäjät sekä muut yhteisöllisessä toimintatavassa mukana olevat alueen asukkaat kuten ystävätoiminnasta innostuneet nuoret, työttömät ja maahanmuuttajat. Tämä kaksivuotinen hanke käynnistyy keväällä 2019 erilaisia asumis- ja toimintaympäristöjä edustavien pilottialueiden valinnalla, työryhmä- ja verkostotyöskentelyn käynnistämisellä hankealueella ja hankkeesta tiedottamisella suunnitelman mukaisesti. Syksyllä käynnistetään 4-6 pilottikohteessa mahdollisuuksien kehittäminen yhteisöllisyyden kokemiseen ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseen yhdessä kohderyhmän ja eri toimijoiden kanssa. Yhdessä kehittäminen työpajatyöskentelynä jatkuu kevääseen 2021 asti, jolloin arvioidaan tuloksia ja tehdään suunnitelmat jatkoksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92868

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

19.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner