Projekt
Utvecklingsprojekt - 180168

HelpiKS

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.12.2021 - 30.04.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on saada realistinen näkemys Keski-Suomen tuotanto- ja markkinapotentiaalista ruokohelven, oljen ja järvibiomassojen osalta. Hankkeessa tarkastellaan ruokohelven ja järviruo’on tuotannon kannattavuutta ja sen reunaehtoja käytöstä poistetuilla turvetuotantoalueilla sekä uusia innovaatioita hyödyntävien yritysten mahdollisuuksia sijoittaa tuotantoaan pohjoiseen Keski-Suomeen selvittämällä tuotannon teknis-taloudelliset edellytykset. Samalla hankkeen tarkoituksena on luoda uusia toimintamahdollisuuksia ja tulonlähteitä maaseudun toimijoille; viljelijöille, turvetuottajille ja muille yrittäjille. Hanke vaikuttaa välillisesti myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja hiilineutraaliin elämäntapaan siirtymiseen sekä luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen tilan parantamiseen. Tuotannosta poistuvien turvetuotantoalueiden jatkokäytöllä ja paksuturpeisten peltojen viljelytavoilla on suuri vaikutus hiilitaseeseen: ne voivat olla päästölähteitä tai oikealla jatkokäytöllä hiilensitojia. Kosteikkoviljely on Suomessa uusi viljelytapa, jolla tarkoitetaan aktiivista viljelyä märillä turvemailla. Sen avulla voidaan ylläpitää turvemaille tyypillisiä olosuhteita ja ekosysteemipalveluja, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää turvemaiden ojitukseen liittyviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kosteikkoviljelykasveja on perinteisesti käytetty muun muassa energiakasveina ja eläinten rehuna, mutta niissä on mahdollisuuksia myös korkeamman jalostusasteen tuotteiden raaka-aineiksi, mikä parantaisi tuotannon kannattavuutta ja houkuttavuutta viljelijöiden näkökulmasta sekä mahdollistaisi pitkäaikaisen hiilen varastoinnin korkean jalostusasteen tuotteissa. Esiselvityshankkeen tuloksena syntyy teknis-taloudellinen tarkastelu kokonaan uuden teollisen ekosysteemin rakentamisen edellytyksistä pohjoiseen Keski-Suomeen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180168

Startdatum

01.12.2021

Slutdatum

30.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner