Hanke
Utvecklingsprojekt - 72731

Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistaminen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

02.09.2018 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ruokamatkailu on keskeinen matkailun kehittämiskohde maailmanlaajuisesti. Matkailun kilpailukyvyn takia sen tulee olla sitä myös Suomessa. Laajalla yhteistyöllä on Suomelle laadittu ruokamatkailustrategia, jonka jalkautusta on tehty muun muassa alueellisissa työpajoissa. Tarvelähtöisyyden osoittaa muun muassa Suomen ruokamatkailustrategian jalkautustoimenpiteissä vuosina 2015-2016 kootun aineiston tulokset. Tärkeimmiksi jatkokehittämisen toimenpiteiksi tunnistettiin 1) tuotteistaminen ja siihen oleellisesti liittyvät 2) tarinat, elämyksellisyys ja asiakkaan osallistuminen sekä 3) asiakasymmärryksen lisääminen. Tätä kehitystyötä tulee jatkaa. Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa toimijoiden asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä. Verkostotoiminta tehostuu aluerajat ylittävien teemojen kautta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ruokamatkailun kehittämisen parissa työtä tekevät tahot kuten matkailun alueorganisaatiot ja ruokamatkailun alueelliset hankkeet. Lopullisina hyödynsaajina ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat. Hankkeessa tuotetaan Hungry for Finland, H4F -kärkituotteiden kriteerit, joiden avulla kootaan H4F-tuoteperhe kansainvälisille markkinoille. Vuonna 2019 järjestetään kansallinen Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailu, jonka tuloksena saadaan uusia ruokamatkailun kärkituotteita kansainvälisille matkailumarkkinoille sekä tuoteaihioita jatkokehittelyyn. Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston toimintaa kehitetään pysyvän toiminnan suuntaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

72731

Aloituspäivämäärä

02.09.2018

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Livsmedel
matturism
produktutveckling
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt