Hanke
Utvecklingsprojekt - 83825

Kaliumilla turvemaat tuottamaan (KaTu)

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

28.02.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kalium on keskeinen minimitekijä turvemailla. Kaliumin merkitystä ja satovasteita nurmelle ei tarkastella tai huomioida viljelysuunnittelussa tarkasti, koska kaliumilla ei yksittäisenä ravinteena ole ympäristövaikutuksia. On mahdollista, että nurmen kaliumlannoitus on käytännön viljelyssä liian vähäistä Pohjois-Suomen eloperäisillä mailla. Tämä voi heijastua alueella matalina satotasoina, suurina kasvihuonekaasupäästöinä ja ravinteiden (typpi ja fosfori) huuhtoutumisena, kun nurmi ei pysty kaliumpuutoksen takia sitomaan saatavilla olevia muita ravinteita satoon. Kaliumin niukkuus voi siis johtaa typpi- ja fosforilannoituksen heikkoon hyväksikäyttöasteeseen ja huonoihin taseisiin, ja kaliumin jatkuvasti selvästi negatiiviset taseet voivat nurmiviljelyssä olla etenkin paksuilla turvemailla tuhoisia niin nurmituotannon, karjatilan menestymisen kuin ympäristönkin kannalta. Tässä hankkeessa on ensisijaisena tavoitteena aktivoida yrittäjiä havainnoimaan omien eloperäisten, viljelyssä olevien peltolohkojen kaliumtaloutta sekä ymmärtämään tasapainoisen ravinnetalouden monia etuja. Kaliumlannoitus -työryhmätyöskentelyn tavoitteena on aktivoida yrittäjiä ja asiantuntijoita yhteistyössä tarkistamaan Pohjois-Suomen eloperäisten maiden kaliumlannoituksen vaihtoehtoja, karjanlannan kaliumin täsmällisempää hyödyntämistä ja kaliumlannoitussuunnittelua. Aktivointiin osallistuvien yrittäjien sekä heidän kanssaan toimivien asiantuntijoiden työskentelyn tulokset voivat olla erittäin merkittäviä alueen eloperäisten maiden viljelyn kehittymiselle ja ympäristövaikutuksille. Hanketta toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019-28.2.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83825

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

effektivare stallgödselanvändning
jordbruk
vattenvård
växtproduktion
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt