Projekt
Utvecklingsprojekt - 265934

KasviTieto

ProAgria Itä-Suomi ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

KasviTieto- hankkeella lisätään Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maatilayritysten taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Tavoitteena on luoda uudistavan tuotannon avulla lisäarvoa maatalouden tuotteille ja tuoda esille parempia viljelykäytäntöjä. Tärkeänä tavoitteena on lisätä viljelijöiden markkinaosaamista ja talousjohtamista. Hankkeen aihealueina ovat mm. erikois- ja valkuaiskasvit, kasviravinteet, täsmäviljely, nurmentuotanto, luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, siementuotanto, hiilensidonta ja maan kasvukunto. Yksi tärkeä teema on valkuaisomavaraisuuden lisääminen. Hiilensidonnan edistäminen ja tulevaisuuden hiilikaupan mahdollisuuksien kartoittaminen on yksi tavoitteista. Tietoa tarvitaan myös täsmäviljelystä sekä yhä lisääntyvästä digitaalisuudesta. Hankkeessa etsitään uusia pellon käyttömuotoja esim. ruokohelven viljely kuivikekäyttöön ja uudet viljelykasvit. Turpeen noston vähenemisen myötä tarvitaan uusia ratkaisuja karjatilojen kuiviketarpeeseen. Hankkeessa lisätään viljelijöiden markkinaosaamista siitä, mille tuotteelle on kysyntää. Hanke koostuu kolmesta työpaketista: Työpaketti 1. Pienryhmätoiminta, Työpaketti 2. Pilottitilatoiminta ja Työpaketti 3. Kansainvälinen yhteistyö. Työpaketti 1:ssä järjestetään maatilayrittäjille pienryhmiä, pellonpiennartilaisuuksia ja muita tapahtumia. Työpaketti 2 keskittyy pilottitilatoimintaan, jossa tehdään erilaisia havaintokokeita hankkeen aiheisiin liittyen. Työpaketti 3 Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä verkostojen luomisen kannalta eri maiden viljelijöiden välillä. Tässä haetaan tietoa mm. ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja uusien viljelytekniikoiden käyttöönottoon. Hanketta toteuttaa ProAgria Itä-Suomi ry yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Savonian kanssa. Tutkimus-, koulutus ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä uusin tutkimustieto ja tekniikat saadaan nopeasti käytännön viljelyn hyödynnettäväksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

265934

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner