Projekt
Utvecklingsprojekt - 41216

Käytäväharvennus: menetelmä nuorten männiköiden ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen

Luonnonvarakeskus

01.05.2017 - 02.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kehitetään käytäväharvennuksen kustannustehokas työmenetelmä nuorten mäntyvaltaisen metsien ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen. Työmenetelmä täyttää Suomen metsäkeskuksen määrittelemät hyvän metsänhoidon ja korjuujäljen kriteerit. Hankkeessa selvitetään käytäväharvennuksen vaikutuksia hakkuun kannattavuuteen, kasvatettavaan puustoon ja harvennuskertymään sekä laaditaan käytäväharvennuksen koulutuspaketti hyödynnettäväksi hankkeen jälkeen. Huolimatta hakkuukoneiden teknologian kehittymisestä nuorten metsien harvennushakkuun tuottavuus on edelleen liian alhainen ja kustannukset korkeat. Energian tuotannossa pieniläpimittainen harvennuspuu on ollut vajaakäytössä osittain korkeiden hakkuukustannusten takia. Samasta syystä metsäteollisuuden käyttämän kuitupuun määrä on ollut selvästi pienempi kuin nuorten metsien metsänhoidollinen tarve edellyttäisi. Nykyisellä perinteisellä harvennusmenetelmällä hakkuun osuus on nuoren metsän korjuun (hakkuu + metsäkuljetus) kustannuksista yli puolet. Pelkästään hakkuukoneita kehittämällä tuskin saadaan enää riittävää kustannussäästöä. Käytäväharvennuksella on mahdollista parantaa ensiharvennushakkuun tuottavuutta ja laskea pieniläpimittaisen puun hankintakustannuksia energian tuotannon ja metsäteollisuuden raaka-aineeksi. Hankintakustannusten lasku lisää nuorten metsien hakkuiden määrää, jolloin niiden metsänhoidollinen tila paranee ja hoitamattomien metsien määrä vähenee. Hanke on yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen, Metsäkeskuksen, UPM:n ja UPM:n avainkoneyrittäjien kesken. Hankkeeseen osallistuvat tahot saavat konkreettisen käytäväharvennuksen menetelmän käyttöönsä. Hankkeessa saadaan tutkimusaineisto tutkimusmetsiköiden jatkokehityksen seurantaan, uutta opetusmateriaalia käytäväharvennuksesta metsänomistajien ja metsäammattilaisten koulutukseen sekä edistetään käytäväharvennukseen soveltuvan teknologian kehittämistä. Hankkeen tulokset ovat julkisia ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti hankkeen jälkeen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

41216

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

02.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner