Hanke
Utvecklingsprojekt - 180268

Kestävä RuokaHäme

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tulee jatkossa määrittämään kehittämisen toimenpiteitä. Kestävä RuokaHäme -hankkeella valmistellaan kanta- ja päijäthämäläisiä ruokasektorin toimijoita muuttuvaan toimintaympäristöön. Ohjelman mukaan on huomioitava kaikessa toiminnassa talouskasvun edistäminen, ihmisten terveyden ja elämänlaadun parantaminen sekä huolenpito luonnosta. Kestävä RuokaHämeen toteutuksen läpileikkaavina teemoina kulkevat kestävä kehitys ja vastuullisuus sekä toimijoiden yhteistyö. Hankkeessa keskitytään kestävään ruokajärjestelmään jalostavien elintarvikeyrityksien näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on lisätä elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten tietoisuutta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteista, tuottaa yrityksille uutta osaamista sekä aktivoida ja auttaa muutoksen vaativaan toimintaan. Hanke tuo kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tietoa ja osaamista yrityksille sellaisessa muodossa, että niihin on helppo tarttua ja ne kannustavat yrityksiä kestäviin muutoksiin. Yksi hankkeen keskeinen tulos on uusien toimijaverkostojen synnyttäminen ja kehittämistoimintoihin aktivoiminen. Hankkeessa on kuusi teemaa, joihin rakennetaan kehittämisen mallipolku; luodaan verkostoja, asetetaan tavoitteet, pohditaan toimenpiteitä ja toteutusta, avataan muutosprosessia ja sen mahdollisia kustannuksia, kartoitetaan osaamista ja tuodaan tietoa sekä autetaan tarvittavan rahoituksen hakemisessa. Toteutustapana ovat mm. aktivoivat työpajat, tietoiskut, pienet kokeilut, asiantuntijaluennot. Hanke katsoo tulevaisuuteen ja luo pohjaa uuden ohjelmakauden toimintaan. Tarkoituksena on mm. tehdä yhteenveto opituista haasteista, joita vihreä siirtymä yrityksille aiheuttaa, ja viedä nämä tiedoksi hankkeessa perustettavalle seurantaryhmälle jatkotoimenpiteitä varten. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180268

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Livsmedel
Livsmedelsförädling
korta distributionskedjor
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt