Hanke
Utvecklingsprojekt - 167260

Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla

Osuuskunta AF-Innova

31.05.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke kehittää kustannustehokkaita ja kestäviä pelto-, tuotantorakennus-ja tilatieinfran kunnostusinvestointiratkaisuja maa-,metsä-ja eläinharrastetiloille kiertotalouden oppeja hyödyntäen. Peltojen keskikoko Satakunnassa ei ole kasvanut lainkaan viimeisen 10 vuoden aikana (2,66ha /2,75ha).Tiloilla on tuotantopiha-alueita ja tilateitä, joiden mitoitus ja kunto eivät vastaa nykyisten työkoneiden ja 60-80 ton rekkojen kantavuusvaatimuksia. Kunnostusinvestoinneissa haasteena peltojen osalta maa-ainesten saatavuus ja tuotantorakennus- ja tilatieinfran osalta luonnon kivimurskeen korkeat hankintakustannukset. Kiertotalous voi toimia osaratkaisuna kunnostusinvestointikohteiden toteutuksessa, kun hyödynnetään yhdyskuntarakentamisen sivuvirtoja: pilaan-tumattomia maa-aineksia ja kierrätysbetoni- ja tiilimursketta ym. uusiomateriaaleja. Tämä vaatii maaseutuyrittäjiltä uutta tietotaitoa, osaamista ja valmiuksia.Hankkeessa lisätään kohderyhmän tietoa mahdollisuuksista alentaa kunnostusinvestointien kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä sekä tarvittavaa ilmoitus- ja lupamenettelyosaamista. Kehitetään ratkaisua, jonka avulla kierrätettävien maa-ainesten ja uusiomateriaalien ja luvituspalveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista voidaan parantaa. Kohderyhmät: kehittyvät maa-, metsä- ja eläinharrasteyritykset ja muut maaseutu-yritykset, joiden kilpailukyky paranee tuotannon tehostumisen, kustannussäästöjen ja ilmasto-ja imagohyötyjen kautta.Toimenpiteet: maa-aines- ja uusiomateriaalikartoitukset, koulutus- ja aamu-kahvitilaisuudet, työnäytökset, opintoretket, demokokeilukohteiden toteutus/demonstrointi, verkostomaisen yhteistyökonseptin kehittäminen kunnostusinvestointien vauhdittamiseksi. Pilaantumat-tomien maa-ainesten ja kierrätettävien uusiomateriaalien hyötykäyttö, lupaosaaminen ja kustannus- ja ilmastohyödyt lisääntyvät, uudet hankinta-ja luvituskonseptit, uutta yritystoimintaa hajautetun/keskitetyn maa-aines-ja kierrätysmurskepankin/luvituspalvelukonseptin syntyminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167260

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
Riskhantering
avfall
energieffektivitet
flerbranschgårdar
innovation/försök
jordbruk
klimatförändring
kommunikation
logistik
miljö
nya tjänster
nätverk
pilot
resurseffektivitet
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt