Projekt
Utvecklingsprojekt - 92981

Klimatsmart skogsägare- Ilmastoviisas metsänomistaja

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2019 - 30.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet svarar mot landsbygdsprogrammets mål att effektivisera begränsningen av och an-passningen till klimatförändringen genom att främja samarbete mellan alla samarbetsparter samtidigt som vi via informationsförmedling ökar skogsägarnas, kommunernas och den stora allmänhetens möjligheter att göra beslut på ett klimatsmart sätt. Projektet strävar efter att genom praktiska exempel beskriva skogens roll i kolbalansen och effekterna av olika klimatanpassade skogsvårdsarbeten och avverkningar. Målsättningen med projektet är att strukturera upp informationen på ett för skogssektorn och kommunerna lättfattligt sätt och definiera de situationer där enskilda aktörer kan göra beslut som leder till positiva klimateffekter via skogsbruk eller nyttjande av träbaserade produkter. Informationen med åskådliga exempel skall uppmuntra skogsägarkåren och branschaktörerna till aktiva beslut och rätt tajmade åtgärder. Skogsbranschen och kommunerna får argument och verktyg att med sakkunskap delta i samhällsdebatten om klimatpolitik. Information om dessa handlingsmodeller och vilken effekt dessa har riktas både till enskilda skogsägare, skogssektorn, kommunerna samt på ett allmännare plan till allmänheten. På sikt bidrar medvetenheten om skogsbrukets betydelse för koldioxidbindning till en ökad konkurrens-kraft för finskt skogsbruk och trärelaterad produktion samtidigt som klimatpåverkan är positiv. Finlands roll inom EU:s miljö-och skogspolitik stärks genom det goda exemplets makt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

92981

Startdatum

31.08.2019

Slutdatum

30.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner