Projekt
Utvecklingsprojekt - 42598

Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta

Luonnonvarakeskus

01.09.2017 - 06.04.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomen eläintautitilanne on kansainvälisesti verrattuna hyvä, mutta tilanteen ylläpitäminen edellyttää tautitorjunnan kehittämistä tiloilla. Tilakoon kasvu ja yhä erikoistuneempi tuotanto lisäävät eläin- ja muuta liikennettä tilojen välillä ja siten kasvattavat taudinpurkausten todennäköisyyttä ja taloudellisia seurauksia. Kasvaneet riskit edellyttävät tuottajilta aikaisempaa enemmän panostusta bioturvallisuuteen; tilan sisäiseen ja ulkoiseen tautisuojaukseen. Puutteellinen bioturvallisuus on kustannusriski, joka näkyy lisääntyneenä eläintautien esiintyvyytenä ja heikentyneenä kilpailukykynä. Hankkeen tavoitteena on tehokkaalla tiedonvälityksellä 1) parantaa nauta-, sika- ja siipikarjatilojen eläintautiriskinhallintaa ja 2) siten edistää kilpailukykyistä suomalaista kotieläintuotantoa mahdollisimman laajasti hankealueella. Tiedonvälityksessä hyödynnetään uusinta tietoa tautitorjunnan toimenpiteistä ja niiden kustannuksista ja hyödyistä sekä viestinnällisistä keinoista, joiden on todettu motivoivan tuottajia parantamaan tautitorjuntaa. Hankkeen kohdealueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa toimivat kotieläintilat ja niiden sidosryhmät. Hankkeessa kootaan tietoa bioturvallisuustoimenpiteiden hyödyistä, haitoista ja käytännön toteutuksesta. Hanke koostuu viidestä toimenpideosiosta: 1) Tautisulun ja suojavaatteiden oikea käyttö eläinsuojissa 2) Kotieläintilan logistiikka, puhdas ja likainen puoli, tilalla käyvien liikenteen ohjaus ja suunnittelu tautisuojausta ajatellen 3) Eläinten raatojen säilytys ja hävittäminen 4) Rehuhygienia, mm. haittaeläinten torjunta rehuvarastoissa 5) Eläinsuojien puhdistus ja desinfiointi Aiempien hankkeiden tuloksia hyödynnetään välttäen siten päällekkäisyydet. Tietoa välitetään kohderyhmille seminaarien, webinaarien, pienryhmätapaamisten ja bioturvallisuustreffien ja hankkeen tuottaman tiedonvälitysmateriaalin (mm. videot, toimintaoppaat) avulla. Tuloksista tiedotetaan hankealueen lehdissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

42598

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

06.04.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner