Projekt
Utvecklingsprojekt - 48764

Kreativ markanvändning, KreMark

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2017 - 10.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

KreMark projektet har som syfte att öka skogsägarnas inkomster genom att att introducera nya markanvändningsformer. Skogsmark och skog utgör grunden för bioekonomin och är en faktor som förbättrar Finlands konkurrenskraft. Skogen är således basen för en ökad affärsverksamhet inom bioekonomin. Ett affärsmässigt skogsbruk är ett av de tre målen i Finlands skogsstrategi. För att vi skall kunna öka användningen av skogen så måste den skötas, vilket ger arbetsplatser på kort-, medel- och lång sikt. Den genomsnittliga årliga värdet av virkets tillväxt är Österbotten 84 €/ha och projektet strävar till att utöka den med kompletterande markanvändning som producerar ytterligare intäkter åt markägaren. Det sker utan att minska på inkomsten från virkestillväxten. Som bas för ytterligare inkomster är Österbottens ungskogar som behöver bättre skötsel. Trots statliga stöd behövs bättre skötsel och detta uppnås genom att öka intresset för skog och närliggande näringar genom att öka inkomsterna. Intresset för skötsel av plant- och ungskog väcks med ökade inkomster från skogsmarken. Volymen på plantskogsarbetena är stor då de borde öka trefalt från dagens nivå enligt Naturresursinstitutet. Projektets utvecklingsåtgärder riktar sig till skogsägare som får information om nya möjligheter att öka inkomsterna från skogsmarken. Nya koncept och möjligheter utreds och kunskap sprids om de olika alternativen. Den skogsdata som redan finns kombineras med annan existerande data från andra organisationer för att producera nya mervärden i form av nya möjliga former för affärsverksamhet. Markägaren gör besluten om hur skogsmarken används och hen får hjälp med att hitta nya intressanta alternativ för användning av skogsmarken. Nya alternativ kräver nya koncept och nya kombinationer av aktörer som samarbetar på nya sätt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

48764

Startdatum

01.10.2017

Slutdatum

10.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner