Hanke
Utvecklingsprojekt - 166956

Lounais-Suomi rakentuu puusta (LSpuu)

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Rakentaminen ja rakennusten käyttö aiheuttavat merkittävän osan yhteiskunnan ilmastopäästöistä. Puun käytöllä voidaan varastoida hiiltä, nostaa merkittävästi maakunnan puuraaka-aineen jalostusarvoa ja lisätä yrittäjätuloja ja työpaikkoja. Suomen metsäkeskuksen, Tampereen yliopiston, Prizztech Oy:n ja Kaarinan Kehitys Oy:n toteuttaman hankkeen pääkohderyhminä ovat puutuotealan pienyritykset ja puun jatkojalostajat. Hankkeella edistetään ja lisätään puurakentamista Lounais-Suomessa. Toiminnalla lisätään puurakentamisen kysyntää ja tarjontaa pitkäjänteisesti sekä parannetaan puualan pienyritysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on, että Lounais-Suomessa voidaan hyödyntää yhä enemmän oman maakunnan puutavaraa ja tuotantoa sekä vahvistaa tätä kautta aluetaloutta. Myös alueen metsänomistajat hyötyvät taloudellisesti puun kysynnän lisääntymisestä. Hankkeen toiminta ja tavoitteet edistävät monipuolisesti maaseudun elinkeinotoimintaa. Hankkeessa osallistetaan ja verkostoidaan alueen puutuotealan pienyritykset ja puunjatkojalostajat aktiiviseen yhteistyöhön biotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi puurakentamisessa. Hyviä esimerkkejä ja näkemyksiä haetaan muualta Suomesta ja kansainvälisesti opinto- ja tutustumisretkien kautta. Aktiivinen viestintä on yksi keskeinen keino saada jaettua puurakentamiseen liittyvää tietoa ja lisätä positiivista keskustelua puurakentamisen ympärillä maakunnassa. Myös sosiaalinen media tarjoaa laajasti kanavia viestiä ja luoda puurakentamiselle myönteistä ilmapiiriä. Hankkeen viestinnällä ja osana hanketta järjestettävillä seminaareilla tavoitellaan niin alueen yrityksiä kuin kuntien edustajia, asukkaita ja sidosryhmiäkin. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 383 000 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

166956

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
hållbar användning av skog
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt