Hanke
Utvecklingsprojekt - 58755

Mikrobikunto

Soilfood Oy

14.03.2018 - 25.03.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Viljelymaan orgaanisen aineksen katsotaan yleisesti parantavan kasvintuotannon edellytyksiä ja kannattavuutta sekä vähentävän viljelystä aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Orgaaninen aines on vähentynyt ja sen myötä maatalousmaiden rakenne ja kasvukunto ovat heikentyneet pitkään viljellyillä peltolohkoilla, erityisesti Lounais-Suomen savimailla. Orgaaninen aines lisää maan biologista aktiivisuutta, mikä vaikuttaa suotuisasti maan rakenteen muodostumiseen ja maamurujen kestävyyteen. Biologisten vaikutusten lisäksi orgaaninen aines parantaa maan kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia mm. lisäämällä kationinvaihtokapasiteettia eli ravinteiden pidättymistä kasveille käyttökelpoisina, sekä maan vedenpidätyskykyä. Hyväkuntoinen ja kestävä maan rakenne vähentää erityisesti pellon eroosiota ja kiintoaineksen mukana kulkeutuvien ravinteiden huuhtoumaa. Maan orgaaninen aines on myös merkittävä hiilivarasto, ja hiilivaraston keskeinen osa on maanalainen mikrobisto. Uudet tutkimustulokset korostavat maan mikrobiologisen aktiivisuuden merkitystä peltomaan orgaanisen aineksen kertymiselle ja pysymiselle ja maan mururakenteen kestävyydelle. Päästösäästö-hankkeessa on vuonna 2016 perustettu orgaanisten maanparannusaineiden kenttäkoe Paraisille, eroosioherkälle savimaalle. Uusien menetelmien käyttökelpoisuuden parantuminen, kaupallistuminen ja kustannusten lasku ovat mahdollistaneet uudenlaisen tiedon hankkimisen maan mikrobiologisesta toiminnasta. Tässä hankkeessa analysoidaan orgaanisten maanparannusaineiden vaikutukset maan mikrobiologiaan. Näin tuotetaan tärkeää tietoa kokeessa kehitettävien maanparannusaineiden vaikutusmekanismeista. Itämeri- ja ilmastoystävällinen maatalous vaatii tuotteita viljelijälle, ja hankkeessa saadun tiedon avulla voidaan paremmin selittää tähän tarpeeseen kehitettävien tuotteiden toiminta ja markkinoida tuotteita vankemmin myyntiargumentein.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58755

Aloituspäivämäärä

14.03.2018

Loppumispäivämäärä

25.03.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
effektivare stallgödselanvändning
miljö
vattenvård
växtproduktion
Återanvändning av näringsämnen
Östersjön

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt