Hanke
Utvecklingsprojekt - 111298

Monimuotoiset puron varret

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

29.02.2020 - 29.06.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää uusinta tutkimustietoa ja jalkauttaa tämä ja muu alan tuore tutkimustieto käytännön toimijoille. Tutkimustiedon mukaisesti kohdistetaan luonnonhoidon toimenpiteitä keskisuomalaisittain monimuotoisimpiin luontokohteisiin eli purojen varsiin. Tällöin saadaan luonnonhoidon toimiin lisäpanostusta ja vaikuttavuutta. Tämä on erittäin tärkeää varsinkin Keski-Suomessa, jossa hakkuut ovat korkealla tasolla. Tavoitteena on kehittää purojen varsien pienvesistä nykyistä laajempia kokonaisuuksia, jolloin niiden arvo keskisuomalaiselle metsäluonnolle paranee. Tavoitteena on lisätä toimijoiden laatimia ympäristötukia ja siten saada lisää METSO ohjelman mukaisia ympäristötukisopimuksia. Hankkeella lisätään luontoon ja ympäristöön liittyvää viestintää ja verkostotyötä. Tiivistetään tutkijoiden ja metsätoimijoiden välistä tiedonvaihtoa tuomalla tutkimustietoa esille käytännönläheisissä tilaisuuksissa. Monimuotoiset puron varret- hankkeessa kokeillaan, kuinka drone-kuvauksella löydetään pilottialueen purojen varsilta lahopuukeskittymät. Löydettyjen lahopuukeskittyminen säilymistä edistetään hankkeella neuvomalla ja ohjaamalla metsänomistajia säilyttämään ne vapaaehtoisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111298

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

miljö
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt