Hanke
Utvecklingsprojekt - 22548

OK – ojat kuntoon

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2016 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

OK-ojat kuntoon-hankkeen tavoitteena on motivoida maanomistajia sekä ojitusyhteisöjä maa- ja metsätalouden peruskuivatuksessa, mikä parantaa maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä mahdollistaa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden viemisen käytäntöön. Muita kohderyhmiä ovat vesiensuojeluyhdistykset, suunnittelijat, urakoitsijat, neuvonta- ja edistämisorganisaatiot sekä viranomaiset. Peruskuivatusta ja ojien kunnossapitoa edistetään hankkeessa järjestämällä kohderyhmille suunnattuja työpajoja ja tiedotustilaisuuksia, jakamalla ojitusyhteisöille tietoa peruskuivatuksesta, laatimalla ohjeistusta erityyppisten vesiensuojelurakenteiden hoitoon sekä tuottamalla opasmateriaalia ja julkaisuja. Erityisenä tavoitteena on ojitusyhteisöjen toiminnan aktivointi mikä tehdään 3-5 pilottialueella. Aktivoinnin mahdollistamiseksi sekä kuivatussuunnittelun tehostamiseksi hankkeessa laaditaan paikkatietoaineisto ojitusyhteisöjen kunnossapitovastuulla olevista uomista. Tiedotuksen tueksi toteutetaan olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon esimerkkikohteita sekä seurataan niiden toimivuutta. Maa- ja metsätalouden kuivatukseen ja valumavesien hallintaan liittyvä lainsäädäntö, strategiat ja ohjeistus ovat uudistuneet merkittävästi viime vuosina, joten uusimman tiedon jalkauttaminen on tarpeen. Ojituksessa ja muussa valumavesien hallinnassa tulee entistä paremmin ottaa huomioon kuivatustarpeiden ohella vesien- ja tulvasuojelun, luonnon monimuotoisuuden sekä virkistyskäytön näkökulmat. Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset valuma-alueen hydrologiaan sekä tavoitteet vesien tilan parantamiseksi luovat paineita luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien laajamittaiseen käyttöön ottamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22548

Aloituspäivämäärä

31.10.2016

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

hållbar användning av skog
miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt