Projekt
Utvecklingsprojekt - 266167

Ostrobothnian Business Transfers

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

- 30.10.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet ska arbeta med ägarskifte som ett verktyg för tillväxt i företag. Projektet ska utveckla och testa verktyg för hur ett ägarskifte kan leda till tillväxt. Testerna kommer att genomföras i form av verkstäder. Dessa förverkligas i samarbete med sakkunniga. Vi kommer att bekanta oss med artificiell intelligens som ett verktyg för att arbeta med tillväxt. Likaså kommer vi att gå igenom hållbarhetsaspekter, vilka får en större tyngd i framtiden med tanke på tillväxt. I projektaktiviteterna ingår också åtgärder för att skapa mötesplatser för ägarskiften eftersom detta varit omöjligt under pandemin som nu är över. Projektaktörerna kommer att testa olika former av evenemang för att uppmärksamma vikten av väl genomförda ägarskiften och de möjligheter för tillväxt ägarskiften öppnar för företaget. Mötesplatserna ordnas i olika former och med inslag av sakkunniginformation. Som tredje delområde inom projektet kommer vi att utveckla och dokumentera en process för hur oplanerade ägarskiften ska hanteras. Oplanerade ägarskiften leder ofta till krissituationer och en tydlig handlingsplan krävs för att kunna driva företagets verksamhet vidare under kontrollerade former. Erfarenheter och material från tidigare projekt kommer att utnyttjas till fullo. Eftersom detta fältet inte tillåter mera tecken har vi bifogat en mera utförlig sammanfattning av projektet i bilagan "Offentlig sammanfattning av OBT projektet". I bilagan framgår mål och förväntade resultat. Projektet genomförs i samarbete mellan utvecklingsbolagen i Österbotten och målgruppen är nya ägare i företag, aktörer i ett ägarskifte, anställda i företag samt övriga intressenter som berörs av ägarskifte i företag. Som resultat efter projektet finns klara tillväxtplaner för företag som fått ny ägare, det finns etablerade mötesplatser där ägarskiften kan få sin början och det finns en handlingsplan för hur man hanterar ofrivilliga ägarskiften.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266167

Slutdatum

30.10.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO7

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner