Hanke
Utvecklingsprojekt - 93464

Peruskuivatuksella peltojen kuivatus kuntoon Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (PERUSKU)

Maveplan Oy

21.04.2019 - 27.02.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan viljelijöiden tietotaitoa peruskuivatuksesta niin, että he voivat viedä muodostamiensa ojitusyhteisöjen vastuulla olevia peruskuivatushankkeita eteenpäin hankkeen jälkeen. Tietoisuuden parantaminen tapahtuu tiedottamalla kohdennetusti maanviljelijöille ja ojitusyhteisöille sekä osallistamalla heitä yhteistyöverkoston alullepanotyöhön. Hiipuneet ojitusyhteisöt pyritään käynnistämään uudelleen tiedotuksen, neuvonnan ja työpajatyöskentelyn avulla. Hankkeen myötä viljelijöillä on tietoutta ojitusyhteisöjen toiminnasta ja perustamisesta, vesilain velvoitteista, kunnossapitohankkeesta, peruskorjaushankkeesta, luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta sekä vesiensuojelutoimenpiteistä osana peruskuivatusta. Lisäksi tavoitteena on, että maanviljelyn parissa työskentelevät viranomaiset ja muut organisaatiot muodostavat alueellisen yhteistyöverkoston. Verkoston tarkoitus on jakaa tietoa viljelijöille ja ojitusyhteisön jäsenille ja edistää näin kuivatushankkeita ja ojitusyhteisön toimintaa hankkeen päätyttyä. Hankkeen tuloksia ja toimintamallia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Hankkeen myötä maatalouden harjoittaminen on kannattavampaa kuivatushaittojen vähennyttyä ja sen ansioista satotasojen parannuttua. Välillisesti hanke hillitsee myös ilmastonmuutosta sekä parantaa vesiensuojelua. Toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi ovat tiedotus (nettisivut, sosiaalinen media), infotilaisuudet, työpajatyöskentely ja tulosten raportointi. Hankkeen määrällisinä tavoitteina on järjestää mm. 15 kohdennettua työpajaa viljelyspinta-alan perusteella merkittävimmille maanomistajille sekä 2-3 työpajaa viranomaisille ja muille yhteistyötahoille. Tavoitteena on, että noin 300 maanviljelijää osallistuisi hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja hankkeen vaikutukset koskisi noin 2000 maanviljelijää ja maatalousalalla toimivaa henkilöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93464

Aloituspäivämäärä

21.04.2019

Loppumispäivämäärä

27.02.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Riskhantering
jordbruk
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt