Hanke
Utvecklingsprojekt - 13688

Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet – Ymppi

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.08.2015 - 26.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ymppi -hankkeen tavoitteena on edistää ravinteiden kiertoa maataloudessa ja lisätä maatalous-ympäristön luonnon monimuotoisuutta. Hyvän sadon tuottaminen vaatii tehokasta ravinteiden hy-väksikäyttöä ja toimivan ravinteiden kierron. Jos peltomaata lannoitetaan liikaa, ravinteet karkaa-vat luontoon aiheuttaen ympäristöongelmia. Ravinteiden mukana virtaavat hukkaan myös niihin sijoitetut eurot. Pellon tuottokykyyn ja vesistökuormitukseen keskeisesti vaikuttava tekijä on maan kuivatus. Valumavesien hallintamenetelmillä voidaan pienentää ravinteiden huuhtoutumista. Maa-talousympäristön luonnon monimuotoisuus ja arvokkaat perinnebiotoopit ovat vähenemässä. Jotta luonnon monimuotoisuus voidaan turvata, tulee hoitoon kehittää järjestelyjä, jotka ovat käytännön ja taloudellisuuden kannalta toimivia. Myös maaseutumaisema osana maatalousympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta on tärkeä paitsi luonnon myös ihmisen asumisen ja hyvän olon kannal-ta. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, joiden avulla ruuantuotannossa käytettyjen ravin-teiden käyttö tehostuu. Tämä pienentää ravinnevalumia ja siten vähentää ravinteiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Pellon käytön monipuolistuminen sekä pellon ulkopuolisten perinnebiotoop-pien ja luonnonlaitumien laidunnuksen edistäminen kehittävät ja lisäävät tuotantoalueiden ekolo-gista kestävyyttä ja vähentävät maatalouden ympäristöhaittoja. Uusia toimintamalleja jalkaute-taan maatalousyrittäjille, jotta he voivat harjoittaa elinkeinoaan kannattavasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa havainnoidaan ympäristöön kohdistuvia ongelmia mm. työpajatyöskentelyn avulla. Työpajoissa etsitään ratkaisuja ja uusia toimintatapoja yhteistyössä maatalousyrittäjien, tutkimuk-sen, neuvonnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Ratkaisutyöpajojen toiminnan tueksi tehdään ha-vaintokokeita, joilla testataan erilaisia maan viljely- ja kasvukuntoon vaikuttavia menetelmiä sekä laidunnuksen tuloksia luonnonlaitumilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13688

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

26.01.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

effektivare stallgödselanvändning
jordbruk
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt