Hanke
Utvecklingsprojekt - 11656

PK POWER – Valmistavan teollisuuden pk-yritysverkoston kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen -aktivaattorihanke

Emineo Oy

01.10.2015 - 31.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa LEADER-ryhmä Aisaparin toiminta-alueen kunnissa toimivien, lähinnä valmistavan teollisuuden yritysten asemaa valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Tämä tarkoittaa olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä ulkoisten kehittämisrahoitusten avustuksella siten, että liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden keksiminen ja uusien markkinoiden, myös kansainvälisten, avaaminen on mahdollista. Hanke tarjoaa yrityksille käytännöllistä asiantuntija-apua yrityskohtaisten ja yritysten yhteisten kehittämistarpeiden kartoittamiseen sekä yritysten yhteisten kehittämishankkeiden suunnitteluun sekä rahoitushakemusten käytännön valmistelutyöhön. Kehittämällä yritysten toimintamahdollisuuksia luodaan alueelle uusia työmahdollisuuksia sekä lisätään alueen houkuttelevuutta elinvoimaisina kuntina. Hankkeen aikana toteutetaan mm. seuraavia toimenpiteitä: - Palkataan hankkeelle tarvittaessa työntekijä, jonka tehtävänä on alueen yritysten nyky- ja tavoitetilan seuranta, yrityskohtaisten kehittämistarpeiden kartoittaminen. - Toteutetaan esittelykierros hankkeen toteutusalueen kuntiin. - Koostetaan hankkeen aikana esille nousevat kehittämistarveskenaariot yhteiseen muotoon. - Kartoitetaan mahdolliset yritysryhmät, joilla on intressiä tarttua yhteisiin kehittämiskohteisiin. - Autetaan yrityksiä yhteisen hankesuunnitelman sekä rahoitushakemuksen valmistelussa. - Huolehditaan hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista sekä tiedotusvelvollisuuteen kuuluvista toimenpiteistä. Hankkeen tuloksena LEADER-ryhmä Aisaparin alueen kuntiin syntyy yritysryhmähankkeita, joiden tavoitteena on liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen sekä kasvumahdollisuuksien edistäminen. Hankkeen tuloksena syntyy muita kehittämis- ja investointihankkeita. Osa yrityksistä ohjataan muiden yritysten kehittämispalveluiden piiriin. Yritysten yhteistyöverkostot vahvistuvat ja yhteistyö yritysten välillä lisääntyy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11656

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt