Projekt
Utvecklingsprojekt - 270120

Porisevat porstuat ja pohjoiset kulttuurimaisemat

Leader Pohjoisin Lappi ry

- 30.03.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö on merkittävä hyvinvoinnin, viihtyisyyden sekä paikallisen ja alueellisen omaleimaisuuden lähde. Kulttuuriympäristöihin liittyvät merkitykset, tarinat, paikallinen tietotaito sekä kylien avoimet maisemat ja perinnebiotooppien lajisto ovat kuitenkin vaarassa kadota elämäntavan ja elinkeinojen muuttuessa ja maaseudun väestön vähetessä. Erityisesti aineeton kulttuuriperintö on jäänyt huomiotta ja suullisesti siirtyvä tieto on katoamassa. Hankkeessa nostetaan esille kokonaisvaltaisen kulttuuriperinnön merkitys osana kyläyhteisöjen ekologista, kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. Hankkeessa rakennetaan malli aineettoman kulttuuriperinnön tallentamiseen ja pilotoidaan tätä kunnostettavissa rakennusperintökohteissa. Hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja kulttuuriympäristötiedon saavutettavuuden parantamiseen esimerkiksi kehittämällä paikallismuseoiden toimintaa, viemällä asiantuntijuutta ruohonjuuritasolle sekä viestimällä laajasti Lapin kulttuuriympäristöön liittyvistä teemoista. Hankkeen toimenpiteillä pyritään saamaan uusia toimijoita Lapin kulttuuriympäristön vaalimiseen tuomalla esille, että olemassa olevien rakennusten korjaaminen ja luontokadon torjuminen maisemanhoitotoimilla tukee kestävää kehitystä ja ilmastokriisin ratkaisua. Läpileikkaavina toimintatapoina on vahva verkostomainen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö, osallistava ja kokeileva käytännön toiminta sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Toiminta-alueena on Lapin maakunta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

270120

Slutdatum

30.03.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner