Hanke
Utvecklingsprojekt - 192754

Potkua luonnonhoitoon Kainuussa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.03.2022 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen ja palvelumuotoilun keinoin edistää yksityisiä metsänomistajia ja toimijoita luonnonhoidon toteutukseen Kainuussa. Hankkeessa luodaan ja jalkautetaan asiakaslähtöinen palvelumuotoilun malli, jossa tuodaan esille eri rahoituslähteiden ja toteutuskeinojen mahdollisuudet luonnonhoitoon sopivien kohteiden metsänomistajille ja hankkeiden toteuttajille. Hankkeessa kartoitetaan olemassa olevan tiedon pohjalta yksityisten metsänomistajien sekä yhteistyö-tahojen kanssa potentiaaliset elinympäristöjen luonnonhoitokohteet Kainuussa. Tehdyn selvityksen pohjalta hanke tuottaa luonnonhoidon palvelumalleja käyttäjälähtöisesti siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan tavoitteita. Palvelumuotoilumenetelmä kokoaa asiakaslähtöisesti yhteen alueelle ajankohtaisimmat rahoitusmallit ja ohjelmat, potentiaaliset kohteet ja luonnonhoidon toi-menpide-ehdotukset sekä jalkauttaa tiedon alan toimijoille sekä metsänomistajille eri tiedonvälitystilaisuuksien, -infojen ja viestinnän avulla. Palvelumuotoilun pohjalta syntyy ekosysteemipalveluita ja luonnonhoitohankkeiden hankehaun kautta valitut toimijat toteuttavat luonnon- ja vesienhoidon kohteita. Hanke tukee toimijoita hankkeiden suunnitteluun ja maanomistajia rahoituksen hakemiseen ja niiden toteutukseen. Toiminnan tuloksena on saavuttaa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vesistöjen tilan parantaminen Kainuun luonnonhoidon ja ilmasto-ohjelmatavoitteiden tasolle. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022) ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta toimenpiteestä 1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet. Ohjelman alatoimenpide: Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen. Hankkeen toteutusalue alueellinen koko Kainuu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

192754

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
hållbar användning av skog
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt