Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 135069

PUNKALAITUMEN POHJOISSEUDUN LAAVUT JA PATIKOINTIREITISTÖN SUUNNITTELU

Metsästysseura Haukka r.y.

01.06.2020 - 19.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

PUNKALAITUMEN POHJOISSEUDUN LAAVUT JA PATIKOINTIREITISTÖN SUUNNITTELU -hanke on Punkalaitumen Pohjoisseudulla toimivan Metsästysseura Haukka ry:n investointihanke. Hanke to-teutetaan aikavälillä 1.6.2020-31.12.2021. Hankkeen kustannusarvio on 25625 euroa, jolle haetaan Leader-avustusta 50% eli 12812,5 euroa Joutsenten reitti ry:ltä. Hanke toteuttaa Joutsenten reitti ry:n kehittämisstrategian kohtaa 5.6 Kylätoiminta ja erityisesti sen alakohtaa 18: Tuetaan kylämai-seman kunnossapitoa. Punkalaitumen pohjoisseudulla toimii useita vireitä yhdistyksiä. Yhdistykset ovat määrätietoisesti kehittäneet kylien ympäristöä lisäten alueen elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Erityisen tärkeäksi alu-eella on koettu alueen vesistöjen kunnostaminen. Alueella on vain vähän järviä ja Oriniemenjoki ja alueen pienemmät uomat ovat tärkeitä virkistäytymispaikkoja. Oriniemenjokea on kunnostettu useissa hankkeissa. Lisäksi Liitsolan kylän pohjoispuolella sijaitseva Nientenojan alue on mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hankkeessa pilottialueena. Aiemmat hankkeet ovat luoneet alueelle paremmat edellytykset luonnossa virkistäytymiselle. Alu-eella on kuitenkin pulaa paikoista, joissa luonnosta ja kunnostetuista vesialueista pääsisi nautti-maan. Tällä hankkeella toteutetaan Liitsolan ja Oriniemen kylien väliin kaikille avoin kokoontumis-paikka. Lisäksi tehdään laavu Laurinkoskelle sekä selvitetään mahdollisuuksia rakentaa reitistö ra-kennettavien ja alueella jo olemassa olevien virkistyskohteiden välille. Hankkeen tavoitteena on parantaa Punkalaitumen Pohjoisseudun virkistyskäyttö- ja matkailumah-dollisuuksia ja lisätä kylien elinvoimaa, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen tavoitteena on tehdä kohtaamispaikkoja, jotka palvelevat laajasti eri käyttäjäryhmiä paikallisista asukkaista ja lähi-koulun oppilaista aina kansainvälisiin matkailijoihin asti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

135069

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

19.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner