Projekt
Utvecklingsprojekt - 12337

RuralDigiServ

ProAgria Keskusten Liitto ry

01.11.2015 - 30.07.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Kainuussa on käynnistynyt Laajakaistahankkeen toisen tavoitteen mukaisesti nopeiden yhteyksien valokuiturunkoverkon rakentaminen, jonka on määrä olla valmiina vuoden 2015 loppuun mennessä. Tietoyhteiskunnan ja tietotekniikan mahdollisuuksien hyö-dyntäminen on keskeinen tuote- ja palveluinnovaatioiden perusta ja kilpailukyvyn osatekijä sekä luo aivan uusia mahdollisuuksia vuorovaikutteiselle tiedon sisällön luomiselle ja levittämiselle. Kokonai-suuden kannalta on tärkeää samaan aikaan valokuituverkon rakentamisen kanssa käynnistää sisällöntuo-tanto valokuituverkkoon. Verkkopalveluiden käyttäjinä tulevat olemaan yhä enemmän maaseudulla asuvat ihmiset, siellä toimivat yritykset ja yhteisöt. Maatalous- ja maaseutuyritysten tiedontarve kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti. Yritysten tiedonhankintakanavat muuttuvat sähköisiin muotoihin tiedon saatavuuden ja nopeuden sekä tietoon liittyvän soveltamisen johdosta. Kainuun alueella on aktiivisesti rakennettu valokuituverkkoja ja parannettu siten mahdollisuuksia uusien ja monipuolisimpien palvelujen rakentamiseen alueen asukkail-le ja yrityksille. Kainuun alueella toteutettiin vuoden 2014 aikana (Ely-keskus rahoitus) eNeuvonta ¿niminen esiselvitys digitaalisten palvelujen käyttömahdollisuuksista. Selvityksen keskeisimmät havainnot liittyvät digitaa-listen palvelujen tuottamiseen sekä niiden helppoon käyttöön ja saatavuuteen hyödyntäen valokuitu- ja mobiiliverkkoja. Selkeä tarve liittyy palvelujen löytymiseen verkosta ja uusiin palveluihin. Esiselvityk-sessä tunnistettiin keskeisiä aihealueita, joista puuttuvat toistaiseksi digitaaliset palvelut ja joita on helppo käyttää erilaisilla päätelaitteilla (responsiivisuus).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12337

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

30.07.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner