Projekt
Utvecklingsprojekt - 29721

Säädökset tutuiksi – Laadun ja turvallisuuden kehittäminen elintarvikeketjussa (LaaTu)

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2016 - 13.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elintarvikelainsäädännössä pienten yritysten toimintaa on pyritty helpottamaan tietyin joustoin, jotka koskevat esimerkiksi vähäisen riskin sisältävien omien tuotteiden jatkojalostusta tai suoramyyntiä harjoittavia maatiloja. Yrityksillä on kuitenkin haasteita lainsäädännön tulkinnassa, sillä yksityiskohtaisiinkaan kysymyksiin ei välttämättä ole olemassa yhtä yksiselitteistä vastausta. Lapin ammattikorkeakoulun LaaTu-koulutushankkeen päätavoitteena on parantaa elintarvikeketjussa toimivien lappilaisten yritysten säädösvaatimusten hallintaa ja sitä kautta vahvistaa toimijoiden laatu-, turvallisuus- sekä kannattavuusosaamista. Lainsäädäntöosaamista kasvattamalla myös kannustetaan uusia toimijoita elintarvikejalostuksen aloittamiseen. Koulutus suunnataan lappilaisille alkutuotantotiloille ja maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan alalla jo toimiville pk-yrityksille. Elintarvikelainsäädännön perusasioiden hallinta antaa mahdollisuuksia esimerkiksi pienimuotoisen tilatuotannon toteutukseen. Elintarvikehygienia ja siihen liittyvät lainsäädännön vaatimukset ovat eräs merkittävimmistä osaamisalueista laadukkaiden, turvallisten, ympäristön huomioivien ja kannattavien elintarvikkeiden valmistuksessa. Keskeistä koulutussisältöä LaaTu-hankkeessa ovatkin lainsäädännön vaikutukset yritysten päivittäiseen toimintaan, riskiperusteisen omavalvonnan merkitys sekä lainsäädännön muutosten seuraaminen. Osaamisen lisääntyminen parantaa yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Elintarvikelainsäädäntökoulutuksen ohjenuorana on hankkeessa yrittäjälähtöisyys: koulutuksen tulee olla käytännönläheistä, ymmärrettävää ja joustavaa. Koulutukseen sisällytetään runsaasti käytännön harjoituksia, esimerkkejä hyvistä toimintatavoista sekä muutamia opintomatkoja. Koulutuksesta kiinnostuneiden yritysten tarpeiden perusteella LaaTu-hankkeessa voidaan räätälöidä koulutusosioita esimerkiksi erilaisia raaka-aineita (maito, liha, sienet, marjat jne.) jatkojalostavia yrityksiä ajatellen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29721

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

13.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner