Projekt
Utvecklingsprojekt - 111912

Sääski – Maatalouden ja vesienhoidon yhteistyöhanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.12.2019 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sääski -Maatalouden ja vesienhoidon yhteistyöhanketta toteutetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella. Hankkeessa vesistön valuma-aluetta sekä tilaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti tavoitteena maan vesitalouden, hiilensidonnan, kasvukunnon parantaminen sekä vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähen-täminen kalatalous ja luonnon monimuotoisuus huomioiden. Hankkeen aikana haetaan uusia yhteistyötapoja vesistöjen ympärillä toimivien tahojen kesken ja aktivoi-daan paikallisia toimijoita tunnistetuilla vajaatuottoisilla ja kuormituksen muodostumisen kannalta keskei-sillä alueilla sekä annetaan ohjeistusta vesistöjen kunnostamishankkeista. Hankkeelle valitaan kaksi pilottialuetta; Sääskjärvi ja toinen maatalousvaltainen osavaluma-alue Kymijo-keen laskevalta Tallusjoen osavaluma-alueelta. Pilottialueilla tehdään kokonaisvaltaista kuormitustarkaste-lua ja kunnostussuunnittelua kaikkien hanketoimijoiden yhteistyössä. Pilottialueilla toimenpide-ehdotukset viedään maanomistajatasolle ja siihen sisältyy myös maanomistajien aktivointi ja neuvonta toimenpide-ehdotusten käytännön toteuttamiseen ja rahoituksen hakemiseen eri rahoituskanavien kautta. Pilotin tu-loksena syntyy kokemuksia kokonaisvaltaisesta vesienhallinnasta ja maanrakenteen, hiilen sidonnan sekä maan kasvukunnon kehittämisestä, jossa sektoritoimijoiden paras osaaminen yhdistyy kokonaisvaltaiseksi tarkasteluksi Kymenlaakson alueella. Hankkeen aikana laaditaan kohdealueen tiloille tilakohtainen hiilen sidonnan ja maan kasvukunnon paran-tamissuunnitelma sekä laaditaan käsikirja ojitusyhteisöille parhaaksi havaituista toimintatavoista ja mene-telmistä. Tiedotus ja viestintä ovat hankkeessa keskeisiä. Hyvät käytännöt, viimeisin tieto ja saadut kokemukset valuma-alue- ja vesistökunnostuksista tiedotetaan monin keinoin ja kanavin Kaakkois-Suomen alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

111912

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner