Projekt
Utvecklingsprojekt - 271292

Selvitys biohiilisuodattimen ja rankasuodattimien vaikutuksista Renkajärveen laskevien purojen ja ojien vesiin

Renkajärven suojeluyhdistys ry

- 29.11.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Renkajärven Suojeluyhdistys ry on viisitoista vuotta vanha vapaaehtoisuuteen perustuva yhdistys, jonka päämääränä on kehittää Renkajärvi – Renkajoki alueesta ekologisesti kestävä ympäristö, jossa vesien puhtaus, luontaisen kalakannan ja muun eliöstön kehittyminen ja jokiuoman tarjoama vaelluskäyttö yhdistyvät tavalla, joka suojelee luontoa ja mahdollistaa monipuolisen virkistyskäytön. Työskennellessään kohti tätä päämäärää Renkajärven Suojeluyhdistys ry pyrkii selvittämään yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Kestävän kehityksen koulutuksen kanssa biohiili- ja rankasuodatusmenetelmän soveltuvuuden ravinteiden poistamiseen Renkajärveen laskevien purojen ja ojien valumavesistä. Hanke toteutetaan HAMK:n kahtena opinnäytetyönä kahden vuoden aikana niin, että sekä HAMK että Suojeluyhdistys osallistuvat tehtävään valittujen opinnäytetöiden tekijöiden ohjaukseen. Projektissa otetaan molemmilta suodatintyypeiltä talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä vesinäytteiden sarjat, jolloin saadaan valumavesien ravinnepitoisuudet eri vuodenaikoina sekä tieto ravinnepitoisuuksien muutoksista vuodenkierron aikana. Suojeluyhdistyksen päämääränä on saada konkreettinen tieto biohiili- ja rankasuodatuksen ravinteiden poistamisen todellisesta tehosta. Yhdistys on viidentoista toimintavuotensa aikana rakennuttanut yhteensä 18 laskeutusallasta tarkoituksenaan poistaa kiintoainesta valumavesistä. Jos ravinteiden poisto todetaan merkittäväksi, yhdistys käyttää saatuja analyysitietoja jo olemassa olevien laskeutusaltaiden muuttamiseksi sekä kiintoaineista että ravinteita poistaviksi ja mahdollistaa näin Renkajärven ja siitä laskevan Renkajoen tilan pysymisen erinomaisena. Järven vedenlaadun säilyminen hyvänä puolestaan mahdollistaa ekologisen ympäristön monimuotoisuuden säilymisen ja parantaa edellytyksiä korkealaatuiselle virkistyskäytölle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

271292

Slutdatum

29.11.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner