Projekt
Allmännyttiga investeringar - 96818

Strandäng på Rågskär

RAINER JUSLIN

26.03.2019 - 30.06.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektområdet är beläget på Rågskär på Överö, Föglö. Närheten till Röskärsfjärden ger karaktär av ytterskärgård på holmens norra sida samtidigt som det långsmala sundet mot Bredskär skapar en skyddad miljö på den södra. Holmen har tidvis varit betad och det går att skönja spår av äldre tiders insamling av foder i några gamla björkar som för länge sedan har hamlats. Sundet är dock idag helt igenväxt med vass och lite högre upp i strandzonen har alar och enbuskar tagit över. En igenväxt strandäng i Rågskärs sund ska återställas genom röjningsarbete, traditionell slåtter och bete för att gynna den biologiska mångfalden både på land och i vattnet. Genom åtgärden förbättras sundets status som lekområde för fisk, bl.a. gädda, abborre, områdets betydelse som häckningsmiljö för fåglar och på strandängen gynnas värdefull ängsflora vilket skapar förutsättningar för många arter. Åtgärderna genomförs genom talkoarbete i huvudsak av familjen Juslin och andra naturvårdsintresserade, samt familjens ålandsfår. I området vidtas också andra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, som uppsättning av holkar, skötsel av partierna med ljung på holmens östra sida samt kontroll av marklevande predatorer, framför allt de invasiva arterna mårdhund och mink.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

96818

Startdatum

26.03.2019

Slutdatum

30.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner