Projekt
Utvecklingsprojekt - 210255

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen -projektin tavoite on edistää kestävää, hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista suometsien käyttöä Keski-Suomessa. Tavoitteeseen päästään edistämällä suometsien kasvihuonepäästöjä vähentävää ja hiilinieluja vahvistavaa sekä monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukevaa metsänhoitoa. Edellisiä tukemalla metsiin perustuva yrittäminen ja liiketoimintamahdollisuudet voivat säilyä ja monipuolistua Keski-Suomessa tulevaisuudessakin. Johtoajatuksena on siirtää tietoa ja osaamista turvemaiden kanssa toimivien ammattilaisten ja maanomistajien käyttöön sekä välittää tieto suometsistä kaikille suometsistä kiinnostuneille keskisuomalaisille. Hankkeen toimet: • Laajasti eri osapuolia osallistava keskustelu ja suometsien hoidon kehittäminen asiantuntijakollegion kautta • Suometsien hoidon havaintokohteiden perustaminen ja näihin liittyvän neuvontamateriaalin tuottamien • Neuvonta suometsiä omistaville metsänomistajille ja metsäalan toimijoille Keski-Suomessa • Koneenkuljettajien neuvonta turvemaakohteiden toteutukseen liittyen Uutena merkittävänä turvemaiden käyttöön kohdistuvana vaatimuksena on niiden merkittäväksi luonnehditun hiilitaseen hallinta osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Suometsien hiilitaseeseen vaikuttaa suon puusto ja sen kehitys sekä muu pintakasvillisuus, mutta myös kuivatustilanne. Viimeaikaiset tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että on löydettävissä optimaalinen pohjaveden korkeustaso metsäisillä turvemailla, jossa puuston kasvu voidaan turvata, mutta samalla minimoida sekä hiilidioksidi- että metaanipäästöt. Tällainen pohjaveden korkeuden hallinta edellyttää kuitenkin uudenlaisia toimia turvemailla sekä toimenpiteiden suunnittelijoiden ja toteuttajien osaamisen kehittämistä. Erityiseksi ongelmaksi muodostuu pohjavesitason korkeuden todentaminen erityyppisillä soilla, suon eri osissa ja eri sääolosuhteissa. Lisäksi toimenpiteiden, kuten puunkorjuun, vaikutukset tulee tuntea.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

210255

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner