Projekt
Företagsgruppsprojekt - 266880

Sustainable Travel Tainionvirta – yritysryhmähanke

Sysmän kunta

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yritysryhmähankkeeseen osallistuu kymmenen matkailualan yrittäjää Hartolan ja Sysmän alueelta. Hanke toteutetaan 1.1.2024-31.12.2025 välisenä aikana. Hankkeessa mukana olevat yrittäjät kehittävät osaamistaan yhteisten työpajojen, konsultoinnin ja yritysvierailujen avulla. Yhteiset kehittä-misteemat hankkeessa ovat; 1) vastuullinen ja uudistava matkailu, 2) digitaalisuus, 3) energiatehokkuus, 4) myynnin edistäminen ja 5) yritysten ja matkailualueiden benchmarking. Hankkeen aikana kehitetään vastuullisen ja uudistavan matkailun kriteerit täyttäviä uusia palvelutuotteita ja tarinalistetaan yhteistä tarjoamaa monikanavaiseen sähköiseen markkinointiin soveltuvaksi sisällöksi sekä tehdään markkinoinnin kokeiluja uusien kohderyhmien tavoittamiseksi. Hankkeen keskeisenä yhteisenä toimenpiteenä on hakea kaikille yrityksille toimialaan sopiva ympäristösertifikaatti ja Visit Finlandin myöntämä Sustainable Travel Finland -merkki sekä viestiä siitä yhteisesti. Visit Finlandin myöntämä STF-merkki on jatkossa edellytys sille, että esim. Lahti Region markkinoi omissa kanavissa yrityksiä vuoden 2025 jälkeen. Yrityskohtaisesti jokaiselle yritykselle tehdään energiakartoitus, jonka pohjalta laaditaan suositukset energian käytön tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi kaikkien yritysten toiminnalliset prosessit (mm. talous, markkinointi, operatiivinen toi-minta) käydään läpi, tavoitteena on löytää saada aikaan säästöä digi-taalisuutta hyödyntämällä. Panostamalla vastuullisten matkailupalvelujen tuotteistukseen, yritys-ten prosessien kehittämiseen mm. digitalisaatiota hyödyntämällä sekä energiatehokkuuden parantamiseen varmistetaan yritystoiminnan jatkuminen pitkällä aikajänteellä. Lyhyen aikavälin tavoitteena on lisätä yritysten kannattavuutta ja tehokkuutta sekä löytää uusia kohderyh-miä ja parantaa yhteistyötä alueen matkailutoimijoiden kesken.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266880

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Företagsgruppsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Företagsgrupprojekt för att utveckla den socioekonomiska strukturen

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner