Projekt
Utvecklingsprojekt - 93252

Suupohjan radasta vahvistuva kehityskäytävä

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ry, Södra Österbottens järnvägsförening rf

01.04.2019 - 30.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä Seinäjoki-Kaskinen radan (Suupohjan rata) tavaraliikennettä, selvittää henkilöliikenteen käynnistämisen edellytyksiä sekä laatia selvitys radan aluetaloudellisista vaikutuksista. Rautatieliikennettä kehittämällä säästetään energiaa ja parannetaan ympäristön tilaa. Suupohjan metsien hyödyntämisaste on jäänyt 2010-luvulla 64 %:iin verrattuna kestäviin hakkuumahdollisuuksiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa Suupohjan metsien hyödyntämismah-dollisuuksia puutavaran rautatiekuljetuksen kilpailukykyä parantamalla. Hanke tuottaa ratkaisu-ja, joiden tavoitteena on lisätä Seinäjoki ¿ Kaskinen radan tavarakuljetuksia. Suomen uuden liikennesuunnittelujärjestelmän tavoitteiden mukaisesti selvitetään myös henkilöliikenteen kehittämismahdollisuuksia radalla. Tavoitteena on tuottaa tietoa radan aluetaloudellisista vaikutuksista eri skenaarioilla. Hankkeessa on kolme toimenpidekokonaisuutta - Toimenpiteessä 1 aktivoidaan tavarakuljetusten lisäämistä radalle. Aktivointi kohdistuu yrityksiin ja kuljetusoperaattoreihin. Kartoitetaan yritysten ja operaattoreiden odotukset sekä esteet rautatiekuljetuksille sekä haetaan ratkaisuja tunnistettujen pullonkaulojen poistamiseen ja rautatiekuljetusten edellytysten parantamiseen. - Toimenpiteessä 2 selvitetään radanvarsikuntien kanssa henkilöliikenteen edellytyksiä kisko-bussilla etenkin Seinäjoki ¿ Kurikka välillä. Työssä luodaan valmiuksia uuden liikennesuunnit-telujärjestelmän avaavien mahdollisuuksien hyödyntämiseen henkilöliikenteessä. Todennäköistä on, että erilaisia kokeiluja on luvassa 2020-luvulla. Jo nykyisellään kantatie 67 välillä Seinäjoki ¿ Kurikka on varsin ruuhkainen. - Toimenpiteessä 3 Suupohjan radan aluetaloudelliset vaikutukset selvitetään eri skenaarioissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93252

Startdatum

01.04.2019

Slutdatum

30.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner